VAROVÁNÍ !!

Vážení bydlící (vlastníci, družstevníci), chceme Vás touto cestou důrazně varovat před možnými nekalými praktikami firmy, která nabízí placený servis oken v domech SBD Krušnohor (v tomto případě se jedná o firmu Ekoplast RA s.r.o.)

Pracovníci firmy obchází „zákaz podomního prodeje“ tím, že službu nabízí formou ankety a následně s klienty sepisují objednávku. Údajně také klientům sdělují, že spolupracují s SBD Krušnohor, což není pravda.

 1. Firmou nabízená cena za provedenou práci/servis je několikanásobně vyšší než ta, kterou má SBD Krušnohor smluvně zajištěnou!
 2. Služba „servis a seřízení oken“ je hrazena z fondu oprav (DZO), a tedy nikdo z bydlících smlouvu individuálně neuzavírá a ani ji v žádném případě na místě neplatí!
 3. Pokud Vám bude někdo tuto službu nabízet, odmítněte ji a vždy kontaktujte Vašeho předsedu SA/SVJ, případně se obraťte na policii ČR!

Technický a investiční úsek SBD Krušnohor


NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ JE NA STRÁNKÁCH UMÍSTĚNO NA ZÁKLADĚ PŘÍKAZU SOUDU
V TOMTO USNESENÍ UVEDENÉM POD Č. IV.


č. j. 68 Cm 23/2022-165

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. Andreou Esterkovou jako samosoudcem v právní věci

navrhovatele:
Bc. Daniel Šimandl, narozený dne 5. 7. 1968
bytem Františka Malíka 994/6, 434 01 Most
zastoupený advokátem Mgr. Janem Pořízkem
sídlem Kováků 554/24, 150 00 Praha 5

za účasti:
Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257
sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most

o určení neplatnosti shromáždění delegátů, o návrhu na nařízení předběžného opatření takto:

 1. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno zdržet se používání stanov schválených usnesením shromáždění delegátů ze dne 30. prosince 2021.
 2. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno odstranit stanovy schválené usnesením shromáždění delegátů ze dne 30. prosince 2021 z internetových stránek www.sbdkrusnohor.cz.
 3. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno zdržet se šíření informací, že stanovy schválené usnesením shromáždění delegátů ze dne 30. prosince 2021 byly schváleny, byly přijaty, jsou platné nebo jsou účinné.
 4. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se ídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno umístit toto usnesení na úvodní stranu internetových stránek www.sbdkrusnohor.cz.

Odůvodnění:

 1. Navrhovatel, coby člen družstva Stavební bytové družstvo Krušnohor (dále jen družstvo) se návrhem doručeným podepsanému soudu dne 16. 2. 2022 domáhal vyslovení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů družstva konaného dne 30. 12. 2021. Svůj návrh odůvodnil tím, že shromáždění nebylo řádně svoláno, dle navrhovatele bylo svoláno v naprostém utajení. Z důvodu svého zájmu o práci v představenstvu oznámil dne 27. 12. 2021 svou kandidaturu do představenstva prostřednictvím datové schránky, na shromáždění však pozván nebyl. Družstvo tak porušilo právo navrhovatele – právo být volen. Zároveň navrhovatel poukázal na skutečnost, že na shromáždění bylo pozváno málo delegátů a dle jeho názoru tak bylo neusnášeníschopné.
 2. Následným podáním doručeným soudu dne 28. 2. 2022 navrhovatel navrhl vydání předběžného opatření popsaného ve výrokové části tohoto usnesení. Navrhovatel uvedl, resp. doplnil svá tvrzení uvedená v návrhu ve věci samé o tvrzení, že jedním z usnesení přijatých na shromáždění dne 30. 12. 2021 měly být schváleny zcela nové stanovy družstva, které navrhovatel označuje za nicotné s tím, že tyto stanovy navíc k 28. 2. 2022 pozbyly právní účinky. Zakladatelským právním jednáním družstva proto jsou a nikdy jím nepřestaly být předchozí stanovy z roku 2018. Navrhovatel uvedl, že v místnosti, kde se konalo shromáždění, nebyl přítomen notář, který by usnesení shormáždění delegátů o návrhu (nicotných) stanov osvědčil. Dne 28. 2. 2022 uplynulo 60 dnů od hlasování shromáždění delegátů o přijetí stanov. Protože do uvedeného dne nebyl a nemohl být sepsán notářský zápis osvědčující toto usnesení, stanovy pozbyly 28. 2. 2022 ve smyslu § 45 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) právních účinků. Navrhovatel dále uvedl, že dne 3. 3. 2022 by se mělo konat další jednání shromáždění delegátů. To má na programu přijetí volebního řádu pro volby členů představenstva a kontrolní komise a volebního řádu pro volby delegátů shromáždění delegátů, ten však odporuje účinným stanovám z roku 2018 především účelovým vytvořením volebních obvodů. Ve dnech 4. 3. 2022 - 3. 5. 2022 by se pak měl konat volby delegátů družstva. Pokud však bude družstvo používat (nicotné) stanovy, ať při konání voleb delegátů, nebo i v jiných případech, hrozí mu i jeho členům jasná újma.
 3. Podle § 102 odst. 1 o.s.ř. je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.
 4. Jistota 10 000 Kč (postačující k zajištění náhrady možné újmy) byla v den podání návrhu u podepsaného soudu složena, takže důvod pro odmítnutí návrhu podle § 75b odst. 2 o.s.ř. nebyl dán.
 5. Podle § 76 odst. 1 o.s.ř. předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy (písm. d)) či aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel (písm. e)).
 6. Není-li návrh odmítnut z důvodu uvedeného v ustanovení § 75a nebo § 75b odst. 2 o.s.ř., předseda senátu nařídí usnesením předběžné opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením (§ 75c odst. 1 o.s.ř.).
 7. Předběžné opatření je procesním prostředkem pro mimořádný zásah do práv a postavení účastníka. Před jeho případným nařízením musí být proto alespoň osvědčeny potřebné skutkové okolnosti, především tedy existence práva na straně žalobkyně nebo právního vztahu mezi účastníky řízení, naléhavost potřeby k zatímní úpravě. Přitom v rámci řízení o vydání předběžného opatření nelze posuzovat právní základ věci a předjímat rozhodnutí ve věci samé a tedy učinit závěr o hmotných právech a povinnostech účastníků.
 8. V daném případě podal navrhovatel návrh na nařízení předběžného opatření, neboť má za to, že je třeba zatímně upravit poměry mezi účastníky s tím, že je nutné zabránit aplikaci (nicotných) stanov ohrožujících jak práva navrhovatele, tak dalších členů družstva i družstva samotného s důrazem na skutečnost, že ve dnech 4. 3. 2022 - 3. 5. 2022 se mají konat volby delegátů družstva. Pokud by pak při těchto nebo i v jiných případech družstvo užívalo (nicotné) stanovy, hrozí družstvu i jeho členům jasná újma.
 9. Podepsaný soud dospěl k závěru, že je v daném případě s ohledem na znění navrhovaného předběžného opatření, jehož důsledky by se vztahovaly na značné množství osob (členů družstva) i chod družstva samotného, potřebné seznámit družstvo s navrhovaným předběžným opatřením. O uvedeném soud vyrozuměl navrhovatele a zároveň vyzval družstvo, aby se ve stanovené lhůtě k tomuto návrhu vyjádřilo a předložilo soudu notářský zápis osvědčující průběh napadeného shromáždění. Odkázal přitom na rozhodnutí Ústavního soudu, konkrétně nález Pl. ÚS16/09, který v bodu 23 uvedl, že "má-li být předběžným opatřením uložena povinnost, musí mít účastníci řízení možnost ve srovnatelném rozsahu uplatnit před soudem svá tvrzení i námitky ve vztahu k předmětnému návrhu, které se relevantním způsobem promítnou do úvahy soudu ve vztahu k posouzení důvodnosti návrhu." Podepsaný soud pak dále v uvedeném směru odkazuje i na rozhodnutí Ústavního soud z 1. 9. 2016, II. ÚS 1847/16 a zde uvedenou tezi, že: „ Jakkoliv je však dokazování při posuzování nezbytnosti nařízení předběžného opatření omezené, nic to nemění na skutečnosti, že je právem žalovaného vyplývajícím z čl. 38 odst. 2 Listiny, aby se vyjádřil ke skutečnostem uváděným druhou stranou, čemuž odpovídá i povinnost soudů poskytnout žalovanému prostor k přednesení jeho námitek a argumentů. Právo vyjádřit se k prováděným důkazům dle čl. 38 odst. 2 Listiny totiž negarantuje pouze možnost představení svého stanoviska k provedeným důkazům, ale obecně ke všem skutečnostem, tvrzením a úvahám, které jsou předneseny soudu. Takto jde o esenciální právo na slyšení argumentů každé strany a o zajištění příležitosti ovlivnit svými argumenty úvahu soudu, a to též u dílčích částí soudního řízení (k tomu srov. např. H. Baňouch in E. Wagnerová a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 797).“
 10. Družstvo na výzvu soudu ve stanovené lhůtě nereagovalo.
 11. Soud má za to, že potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků byla v daném případě prokázána. Z (prostého) zápisu ze Shromáždění delegátů družstva konaného dne 30. 12. 2021 se podává, že na tomto byly mimo jiné schváleny „Navržené úpravy stanov družstva 2021 s platností od 30. 12. 2021“. Tyto schválené stanovy mimo jiné mění podstatným způsobem úpravu obvodů pro volbu delegátů či úpravu povahy „nebydlících“ členů družstva. Navrhovatel tedy osvědčil konání shromáždění, schválení (mimo jiné) usnesení o přijetí uvedených (upravených) stanov, dále bylo osvědčeno, že tak bylo učiněno v nepřítomnosti notáře. Navrhovatel také osvědčil plánované konání následného shromáždění delegátů dne 3. 3. 2022 a následné konání nových voleb delegátů dle napadených stanov. Předloženými listinami je tak osvědčeno, že družstvo jedná a činí právní úkony na podkladě stanov, které nebyly přijaty v souladu s právní úpravou (§ 659 ost. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech). Potřeba zatímní úpravy poměrů je tak prokázána a je na místě, neboť byl osvědčen navrhovatelem tvrzený postup družstva a nepříznivý stav z něj vyplývající.
 12. Soud tedy na základě uvedených důvodů dospěl k závěru, že byly osvědčeny skutečnosti rozhodné pro nařízení navrhovaného předběžného opatření.

Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného do 15 dnů od jeho doručení.

Ústí nad Labem 11. března 2022

JUDr. Andrea Esterková v. r. soudkyně

Zpět

Zásady zpracování osobních údajů

(tyto zásady platí přiměřeně i pro Společenství vlastníků, které jsou ve správě Stavebního bytového družstva Krušnohor, nebo je Stavební bytové družstvo Krušnohor statutárním orgánem Společenství vlastníků)

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si prosím Zásady zpracování osobních údajů ve Stavebním bytovém družstvu Krušnohor (dále jen družstvo), abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti vašich osobních údajů řídíme.

Zásady zpracování osobních údajů v družstvu představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“). Specifikům, která se týkají osobních údajů uchazečů o zaměstnání, funkcionářů a zaměstnanců družstva či externích spolupracovníků družstva se věnují samostatné zásady zpracování osobních údajů.

Co se o osobních údajích dozvíte?

 • jaké osobní údaje shromažďujeme,
 • jak s nimi nakládáme,
 • z jakých zdrojů je získáváme,
 • k jakým účelům je využíváme,
 • komu je smíme poskytnout,
 • kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme, jaké jsou možnosti zabezpečení pro každého.

Důležité kontakty ochrany osobních údajů v rámci SBD

Informace o správci – zpracovateli osobních údajů:
Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Krušnohor
Sídlo: Most, Čs. armády 1766, PSČ 434 01
IČ: 00043257
DIČ: CZ00043257
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 204

Informace o odpovědné osobě:
Osoba odpovědná: Monika Kordíková
vedoucí úseku vnitřní kontroly, řízení jakosti a environmentu
E-mail: vnitrni.kontrolor@sbdkrusnohor.cz
Tel.: 476 146 103

Účely zpracování vašich osobních údajů v družstvu a právní základ zpracování

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí služeb, které poskytujeme. Služby poskytujeme jako správce pro členy bytového družstva a jako zpracovatel pro Společenství vlastníků (dále jen SVJ). Rozdělujeme je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme váš souhlas:

 • služby našich partnerů, pokud pro předání osobních údajů není zákonná povinnost nebo smluvní povinnost,
 • automatizované rozhodování,
 • služba infoserveru.

Detailnější informace ohledně udělených souhlasů se zpracováním vašich osobních údajů jsou vám k dispozici v textu dokumentu, který nám udělujete v rámci procesu sjednání služby nebo podpisu smlouvy.

Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný.

Zpracování osobních údajů, ke kterému váš souhlas nepotřebujeme:

 • plnění našich povinností, které vyplývají ze zákonů,
 • splnění našich povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy,
 • plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv,
 • zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku,
 • vzájemné informování osob oprávněných k získání informací z pozice členství,
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Pokud nebude osobní údaj nutný pro některý z výše uvedených důvodů sdělen, není možné poskytnout příslušnou službu či jiné plnění, pro které je osobní údaj potřebný.

Právní základ pro zpracování

Osobní údaje zpracováváme na právních základech vyplývajících z dodržování zejména následujících zákonů:

 • Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský Zákoník (tento Zákon upravuje mj. vykonávání správy domu a pozemku - § 1189 a další; správu cizího majetku a v § 1414 povinnost vést spolehlivé záznamy o spravovaném majetku; provedení díla, záruční dobu a vady díla - § 2587 a dále upravuje vzájemná práva a povinnosti osob vytvářející ve svém souhrnu soukromé právo; družstva se týkají především ustanovení v oblasti nájmu a bytového spoluvlastnictví);
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (tento Zákon upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti; účastníkem právních vztahů podle tohoto Zákona jsou mezi jinými zaměstnavatelé a fyzické osoby, které mají způsobilost být zaměstnancem)
 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce (tento Zákon upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli);
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících Zákonů (tento Zákon upravuje veřejné zdravotní pojištění a práva a povinnosti plátců pojistného – zaměstnavatelů);
 • Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební Zákon (tento Zákon upravuje práva a povinnosti vlastníka stavby a zařízení pro vydávání souhlasu k provedení stavebních záměrů, provedení stavebních záměrů a pro uchovávání dokumentace, rozhodnutí, osvědčení a souhlasů týkajících se stavby);
 • Zákon č. 458/2000 Sb. tzv. energetický Zákon (tento Zákon upravuje povinnosti udržovat společná a odběrná elektrická a plynová zařízení ve stavu, který odpovídá technickým normám a právním předpisům; požadavky na pravidelné revize obsahují prováděcí vyhlášky a nařízení);
 • Zákon č. 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií (stanovuje, mimo jiné, pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie – zpracování identifikačních údajů v rámci měření a vyúčtování)
 • Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (tento Zákon upravuje požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, dále , mimo jiné, upravuje způsob a obsah evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, hlášení smrtelného pracovního úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu);
 • Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně (tento Zákon upravuje požadavky na provádění požární ochrany; požadavky na pravidelné revize obsahují prováděcí vyhlášky a nařízení);
 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a některá práva a povinnosti fyzických a právnických osob při uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání (tento Zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu klientů);
 • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tento Zákona upravuje důchodové pojištění pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele; organizaci a provádění pojištění, povinnosti pojištěných osob, příjemců dávek a zaměstnavatelů a jejich odpovědnost v pojištění a pojistné na pojištění dále upravují zvláštní Zákony)
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (tento Zákon upravuje organizační uspořádání sociálního zabezpečení, působnost České správy sociálního zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a orgánů státní správy v sociálním zabezpečení a k výběru příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, úkoly občanů a zaměstnavatelů při provádění sociálního zabezpečení a řízení ve věcech důchodového pojištění a důchodového zabezpečení, včetně řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi a sociální péče a ve věcech osob zdravotně znevýhodněných)
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (tento Zákon upravuje daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob; poplatník s příjmy ze závislé činnosti je označen jako zaměstnanec, plátce příjmu jako zaměstnavatel)
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení – insolvenční Zákon (tento Zákon upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů; a oddlužení dlužníka)
 • Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti – exekuční řád (tento Zákon upravuje exekuční činnosti; exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů včetně zřizování exekutorského zástavního práva a další činnost podle tohoto Zákona; pro účely exekučního řízení jsme povinni poskytnout součinnost, jsme povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o majetku povinného, které nám jsou známy z naší úřední činnosti)
 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech – Zákon o obchodních korporacích (tento Zákon upravuje vše kolem družstva, mezi jiné i povinnost vést seznam členů a seznam delegátů)
 • Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob podle tohoto Zákona se rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; do veřejného rejstříku se zapisují Zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách)
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí – katastrální Zákon (katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech vymezených tímto Zákonem zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem; tento Zákon stanovuje, jaké údaje musí obsahovat návrh na zahájení vkladového řízení a jakým způsobem mají být ověřeny, který se podává na stanoveném formuláři, dále upravuje obsah souboru geodetických informací, obsah souboru popisných informací, činnost při správě a obnově katastrálního operátu, postup při ověřování pravosti podpisů na soukromých listinách pro zápis do katastru, nejsou-li podpisy úředně ověřeny, formáty a další technické parametry písemností v elektronické podobě přijímaných k zápisu práv, listiny pro zápis do katastru v případech, kdy Zákon stanoví, že určitá skutečnost zapisovaná do katastru vzniká, mění se, zaniká nebo se promlčuje, ale nestanoví listinu, na jejímž základě se tato změna zapíše do katastru, zeměměřické činnosti pro účely katastru, vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků a označování územních hranic obcí a hranic pozemků trvalým způsobem)
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (tento Zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní; nás se týká především povinnost poskytnout údaje na základě vyžádání správce daně)
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých Zákonů – Zákon o evidenci obyvatel (tento Zákon mezi jiným upravuje právo vlastníka objektu na informaci o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu)
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech (občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto Zákona)
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech (cestovní doklad je veřejná listina; cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky a další údaje zapsané nebo zpracované v cestovním dokladu podle tohoto Zákona)
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (tento Zákon upravuje poskytování specifických zdravotních služeb a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb a práva a povinnosti dalších právnických a fyzických osob v souvislosti s poskytováním specifických zdravotních služeb; jedná se o lékařské prohlídky zaměstnanců)
 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu klientů)

Oprávněné zájmy družstva pro zpracování vašich osobních údajů

V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů jak družstva, tak jednotlivých SVJ a případně dalších třetích stran. Takové zpracování, můžeme provádět bez vašeho souhlasu. Avšak rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

 • péče řádného hospodáře a ochrana majetku třetích osob
  • insolvence, exekuce,
  • zpracování kamerových záznamů a záznamů z čipových systémů z důvodu eliminace protiprávního jednání a dodržení ochrany osob a majetku.
 • příprava smlouvy na vaši žádost – sběr a zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh vaší smlouvy (např. smlouvy o úvěru).
 • řízení vztahů se zákazníky, abychom vám poskytli veškeré smluvně garantované služby, které souvisejí se správou domů nebo vyřešili vaše požadavky, přání a stížnosti apod.
 • zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží k vaší potřebě.
 • reporting a vytváření statistik na základě agregovaných a anonymizovaných osobních údajů a jejich sdílení s institucemi (např. Český statistický úřad, Svaz českých a moravských bytových družstev apod.).
 • analýzy vašich profilových údajů:
  • prevence a odhalování podvodného jednání, prevence nesouladu s legislativou,
  • předcházení praní špinavých peněz, financování terorismu,
  • plnění zákonných povinností vůči státním orgánům,
  • testování změn softwaru,
  • zkvalitňování našich služeb.

Kategorie osobních údajů, které družstvo zpracovává

Identifikační údaje

Jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČ. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.

Kontaktní údaje

Především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat.

Ostatní údaje a údaje o využívání služeb

Údaje o tom, které služby družstva využíváte, které jste si sjednali a jak je využíváte (např. opravy, požadavky a žádosti, CIS, transakční údaje, záznamy telefonických hovorů, záznamy jiné komunikace).

Zvláštní kategorie osobních údajů

Údaje o zdravotním stavu jsou na straně družstva zpracovávány pouze v rámci specifických služeb, a to vždy pouze s vaším souhlasem.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci družstva. Pokud je zpracování osobních údajů založené na vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech a účelech družstva, mohou být vaše osobní údaje zpracovávány externími spolupracovníky družstva a dodavateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme a požadujeme záruky, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou provádět výhradně na základě smluv.

Družstvo v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

 • společnostem, které pro družstvo zajišťují plnění smlouvy, externím spolupracovníkům družstva a dodavatelům:
  • dalším externím spolupracovníkům družstva a dodavatelům za účelem plnění smlouvy, například:
   • firmám, zajišťujícím softwarové služby a systémovou podporu,
   • firmám, zajišťujícím rozúčtování zálohových položek,
   • firmám, zajišťujícím běžnou údržbu domů a bytů, revize, opravy domů,
   • firmám, zajišťujícím deratizaci, dezinfekci a dezinsekci,
   • firmám, zajišťujícím drobné nákupy na faktury,
   • realitním agenturám.
 • pojišťovnám,
 • bankám,
 • zprostředkovatelům obchodu, a služeb,
 • poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků,
 • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací,
 • poskytovatelům čipových a karetních služeb za účelem výroby a správy čipů a karet,
 • advokátům, exekutorům, agenturám a osobám za účelem vymožení pohledávek a uplatnění souvisejících nároků,
 • dražebníkům za účelem uplatnění souvisejících nároků,
 • regulátorovi za účelem dozoru podle zvláštního zákona.

Doba, po kterou údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy a dále spisový a skartační řád družstva.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje v dostupné evidenci nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů z dostupné evidence.

Osobní údaje, které zpracováváme s vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás družstvo zpracovává.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění́.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly vámi družstvu poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit písemně v sídle družstva, nebo na pobočce Litvínov či využít ověřitelnou elektronickou komunikaci – výhradně datová schránka nebo certifikovaný elektronický podpis.

Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail s elektronicky podepsanou přílohou, datovou schránku, dopis).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 telefon: +420 234 665 111

Dokument je platný od 25.5.2018