NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ JE NA STRÁNKÁCH UMÍSTĚNO NA ZÁKLADĚ PŘÍKAZU SOUDU
V TOMTO USNESENÍ UVEDENÉM POD Č. IV.


č. j. 68 Cm 23/2022-165

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. Andreou Esterkovou jako samosoudcem v právní věci

navrhovatele:
Bc. Daniel Šimandl, narozený dne 5. 7. 1968
bytem Františka Malíka 994/6, 434 01 Most
zastoupený advokátem Mgr. Janem Pořízkem
sídlem Kováků 554/24, 150 00 Praha 5

za účasti:
Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257
sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most

o určení neplatnosti shromáždění delegátů, o návrhu na nařízení předběžného opatření takto:

 1. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno zdržet se používání stanov schválených usnesením shromáždění delegátů ze dne 30. prosince 2021.
 2. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno odstranit stanovy schválené usnesením shromáždění delegátů ze dne 30. prosince 2021 z internetových stránek www.sbdkrusnohor.cz.
 3. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno zdržet se šíření informací, že stanovy schválené usnesením shromáždění delegátů ze dne 30. prosince 2021 byly schváleny, byly přijaty, jsou platné nebo jsou účinné.
 4. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se ídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno umístit toto usnesení na úvodní stranu internetových stránek www.sbdkrusnohor.cz.

Odůvodnění:

 1. Navrhovatel, coby člen družstva Stavební bytové družstvo Krušnohor (dále jen družstvo) se návrhem doručeným podepsanému soudu dne 16. 2. 2022 domáhal vyslovení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů družstva konaného dne 30. 12. 2021. Svůj návrh odůvodnil tím, že shromáždění nebylo řádně svoláno, dle navrhovatele bylo svoláno v naprostém utajení. Z důvodu svého zájmu o práci v představenstvu oznámil dne 27. 12. 2021 svou kandidaturu do představenstva prostřednictvím datové schránky, na shromáždění však pozván nebyl. Družstvo tak porušilo právo navrhovatele – právo být volen. Zároveň navrhovatel poukázal na skutečnost, že na shromáždění bylo pozváno málo delegátů a dle jeho názoru tak bylo neusnášeníschopné.
 2. Následným podáním doručeným soudu dne 28. 2. 2022 navrhovatel navrhl vydání předběžného opatření popsaného ve výrokové části tohoto usnesení. Navrhovatel uvedl, resp. doplnil svá tvrzení uvedená v návrhu ve věci samé o tvrzení, že jedním z usnesení přijatých na shromáždění dne 30. 12. 2021 měly být schváleny zcela nové stanovy družstva, které navrhovatel označuje za nicotné s tím, že tyto stanovy navíc k 28. 2. 2022 pozbyly právní účinky. Zakladatelským právním jednáním družstva proto jsou a nikdy jím nepřestaly být předchozí stanovy z roku 2018. Navrhovatel uvedl, že v místnosti, kde se konalo shromáždění, nebyl přítomen notář, který by usnesení shormáždění delegátů o návrhu (nicotných) stanov osvědčil. Dne 28. 2. 2022 uplynulo 60 dnů od hlasování shromáždění delegátů o přijetí stanov. Protože do uvedeného dne nebyl a nemohl být sepsán notářský zápis osvědčující toto usnesení, stanovy pozbyly 28. 2. 2022 ve smyslu § 45 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) právních účinků. Navrhovatel dále uvedl, že dne 3. 3. 2022 by se mělo konat další jednání shromáždění delegátů. To má na programu přijetí volebního řádu pro volby členů představenstva a kontrolní komise a volebního řádu pro volby delegátů shromáždění delegátů, ten však odporuje účinným stanovám z roku 2018 především účelovým vytvořením volebních obvodů. Ve dnech 4. 3. 2022 - 3. 5. 2022 by se pak měl konat volby delegátů družstva. Pokud však bude družstvo používat (nicotné) stanovy, ať při konání voleb delegátů, nebo i v jiných případech, hrozí mu i jeho členům jasná újma.
 3. Podle § 102 odst. 1 o.s.ř. je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.
 4. Jistota 10 000 Kč (postačující k zajištění náhrady možné újmy) byla v den podání návrhu u podepsaného soudu složena, takže důvod pro odmítnutí návrhu podle § 75b odst. 2 o.s.ř. nebyl dán.
 5. Podle § 76 odst. 1 o.s.ř. předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy (písm. d)) či aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel (písm. e)).
 6. Není-li návrh odmítnut z důvodu uvedeného v ustanovení § 75a nebo § 75b odst. 2 o.s.ř., předseda senátu nařídí usnesením předběžné opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením (§ 75c odst. 1 o.s.ř.).
 7. Předběžné opatření je procesním prostředkem pro mimořádný zásah do práv a postavení účastníka. Před jeho případným nařízením musí být proto alespoň osvědčeny potřebné skutkové okolnosti, především tedy existence práva na straně žalobkyně nebo právního vztahu mezi účastníky řízení, naléhavost potřeby k zatímní úpravě. Přitom v rámci řízení o vydání předběžného opatření nelze posuzovat právní základ věci a předjímat rozhodnutí ve věci samé a tedy učinit závěr o hmotných právech a povinnostech účastníků.
 8. V daném případě podal navrhovatel návrh na nařízení předběžného opatření, neboť má za to, že je třeba zatímně upravit poměry mezi účastníky s tím, že je nutné zabránit aplikaci (nicotných) stanov ohrožujících jak práva navrhovatele, tak dalších členů družstva i družstva samotného s důrazem na skutečnost, že ve dnech 4. 3. 2022 - 3. 5. 2022 se mají konat volby delegátů družstva. Pokud by pak při těchto nebo i v jiných případech družstvo užívalo (nicotné) stanovy, hrozí družstvu i jeho členům jasná újma.
 9. Podepsaný soud dospěl k závěru, že je v daném případě s ohledem na znění navrhovaného předběžného opatření, jehož důsledky by se vztahovaly na značné množství osob (členů družstva) i chod družstva samotného, potřebné seznámit družstvo s navrhovaným předběžným opatřením. O uvedeném soud vyrozuměl navrhovatele a zároveň vyzval družstvo, aby se ve stanovené lhůtě k tomuto návrhu vyjádřilo a předložilo soudu notářský zápis osvědčující průběh napadeného shromáždění. Odkázal přitom na rozhodnutí Ústavního soudu, konkrétně nález Pl. ÚS16/09, který v bodu 23 uvedl, že "má-li být předběžným opatřením uložena povinnost, musí mít účastníci řízení možnost ve srovnatelném rozsahu uplatnit před soudem svá tvrzení i námitky ve vztahu k předmětnému návrhu, které se relevantním způsobem promítnou do úvahy soudu ve vztahu k posouzení důvodnosti návrhu." Podepsaný soud pak dále v uvedeném směru odkazuje i na rozhodnutí Ústavního soud z 1. 9. 2016, II. ÚS 1847/16 a zde uvedenou tezi, že: „ Jakkoliv je však dokazování při posuzování nezbytnosti nařízení předběžného opatření omezené, nic to nemění na skutečnosti, že je právem žalovaného vyplývajícím z čl. 38 odst. 2 Listiny, aby se vyjádřil ke skutečnostem uváděným druhou stranou, čemuž odpovídá i povinnost soudů poskytnout žalovanému prostor k přednesení jeho námitek a argumentů. Právo vyjádřit se k prováděným důkazům dle čl. 38 odst. 2 Listiny totiž negarantuje pouze možnost představení svého stanoviska k provedeným důkazům, ale obecně ke všem skutečnostem, tvrzením a úvahám, které jsou předneseny soudu. Takto jde o esenciální právo na slyšení argumentů každé strany a o zajištění příležitosti ovlivnit svými argumenty úvahu soudu, a to též u dílčích částí soudního řízení (k tomu srov. např. H. Baňouch in E. Wagnerová a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 797).“
 10. Družstvo na výzvu soudu ve stanovené lhůtě nereagovalo.
 11. Soud má za to, že potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků byla v daném případě prokázána. Z (prostého) zápisu ze Shromáždění delegátů družstva konaného dne 30. 12. 2021 se podává, že na tomto byly mimo jiné schváleny „Navržené úpravy stanov družstva 2021 s platností od 30. 12. 2021“. Tyto schválené stanovy mimo jiné mění podstatným způsobem úpravu obvodů pro volbu delegátů či úpravu povahy „nebydlících“ členů družstva. Navrhovatel tedy osvědčil konání shromáždění, schválení (mimo jiné) usnesení o přijetí uvedených (upravených) stanov, dále bylo osvědčeno, že tak bylo učiněno v nepřítomnosti notáře. Navrhovatel také osvědčil plánované konání následného shromáždění delegátů dne 3. 3. 2022 a následné konání nových voleb delegátů dle napadených stanov. Předloženými listinami je tak osvědčeno, že družstvo jedná a činí právní úkony na podkladě stanov, které nebyly přijaty v souladu s právní úpravou (§ 659 ost. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech). Potřeba zatímní úpravy poměrů je tak prokázána a je na místě, neboť byl osvědčen navrhovatelem tvrzený postup družstva a nepříznivý stav z něj vyplývající.
 12. Soud tedy na základě uvedených důvodů dospěl k závěru, že byly osvědčeny skutečnosti rozhodné pro nařízení navrhovaného předběžného opatření.

Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného do 15 dnů od jeho doručení.

Ústí nad Labem 11. března 2022

JUDr. Andrea Esterková v. r. soudkyně

Zpět

Kontaktní seznam

Telefonické hovory jsou v zájmu zajišťování kvality poskytovaných služeb nahrávány. Záznamy jsou pořizovány pouze pro potřeby družstva a mohou být použity např. pro kontrolu při vyřizování reklamací. V případě, že nechcete z důvodu nesouhlasu se zpracováním osobních údajů, vyřídit záležitost telefonicky, navštivte družstvo osobně. Pokud máte zájem o další informace o zpracování osobních údajů, obraťte se na správce sítě, nebo informaci získejte na stránce Zásady zpracování osobních údajů.

E-mailové zprávy jsou omezeny na maximální velikost 20MB. Z bezpečnostních důvodů a technických jsou zakázány přílohy, které mohou obsahovat vnořené další přílohy (např. ZIP, EML atp.) a video soubory (např. MP4, AVI apod.)


Spojovatelka

(+420) 476 146 100

Úsek ředitele

Zástupce ředitele reditel@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 104
Sekretariát ředitele sekretariat.reditele@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 104
Informace informace@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 106
Sekretariát družstva sekretariat@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 108
Redakce zpravodaje / tiskový mluvčí zpravodaj@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 109
Zákaznické centrum podatelna@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 199

Ekonomický úsek

Vedoucí - Kateřina Kurková hlavni.ekonom@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 110

Ekonomické oddělení

Vedoucí - Lucie Libecajtová ekonomicke.odd.vedouci@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 120
Provozní účtárna SV provozni.uctarna.sv@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 121
(+420) 476 146 122
(+420) 476 146 123
(+420) 476 146 124
Fakturace fakturace@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 125
Pokladna pokladna@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 129
Vyúčtování zálohových plateb vyuctovani.zaloh@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 131
Evidence majetku evidence.majetku@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 135
Mzdy mzdy@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 137

Odd. členských záležitostí

Vedoucí - Lucie Zvěřinová clenske.zalezitosti.vedouci@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 140
Členská evidence clenska.evidence@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 142
(+420) 476 146 144
Evidence nájemného evidence.najemneho@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 145
(+420) 476 146 146
(+420) 476 146 149
Pojistné události pojisteni@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 156
Nebytové prostory nebytove.prostory@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 156
Společné prostory spolecne.prostory@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 157

Technický a investiční úsek

Vedoucí - Hana Jánská vedouci.tiu@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 180
Inv. referent - A. Renka investicni.referent1@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 180
Inv. referent - J. Zámecký investicni.referent3@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 180
Inv. referent - S. Růžičková investicni.referent4@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 180
Referent inzenyrska.cinnost.referent@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 180
Technik 1 - L. Kolmanová technik1@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 161
Technik 2 - R. Schreiberová technik2@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 162
Technik 3 - M. Losos technik3@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 163
Technik 4 - R. Vydra technik4@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 164
Bezpec. a požární technik bezpec.technik@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 171
Energetik energetik@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 172
Správa sítě sprava.site@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 112

Profesionální úřední správce 1 - P. Sinkulová spravce1@sbdkrusnohor.cz
Profesionální úřední správce 2 - I. Grégrová spravce2@sbdkrusnohor.cz

Úsek vnitřní kontroly, integrované systému řízení

Vedoucí - Monika Kordíková vnitrni.kontrolor@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 103
  evidence.pohledavek.vedouci@sbdkrusnohor.cz  
  iso@sbdkrusnohor.cz  
Evidence pohledávek evidence.pohledavek@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 150
(+420) 476 146 151
(+420) 476 146 152
(+420) 476 146 153
Pobočka Litvínov pobocka.litvinov@sbdkrusnohor.cz (+420) 476 146 115
(+420) 476 146 116

Havarijní opravy provádějí tyto společnosti

FIRECLAY, spol. s r.o. (+420) 602 410 393
MIXED s.r.o. (+420) 476 709 124 nebo (+420) 777 283 460
Karel Skopec – VODOSERVIS (+420) 476 704 988 nebo (+420) 777 737 741
VOBAS s.r.o. (+420) 417 638 958 nebo (+420) 777 725 108
PROKABEX, s.r.o. (+420) 476 108 699 nebo (+420) 602 460 262
TOVOK – Petr Urban (+420) 476 104 311 nebo (+420) 603 941 840
JMV tech s.r.o. (+420) 775 283 286
WBK TECHNOLOGY s.r.o. (+420) 722 217 063

Havárie výtahů

Otevírání bytů