Usnesení

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ JE NA STRÁNKÁCH UMÍSTĚNO NA ZÁKLADĚ PŘÍKAZU SOUDU
V TOMTO USNESENÍ UVEDENÉM POD Č. IV.
č. j. 68 Cm 23/2022-165

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. Andreou Esterkovou jako samosoudcem v právní věci

navrhovatele:
Bc. Daniel Šimandl, narozený dne 5. 7. 1968
bytem Františka Malíka 994/6, 434 01 Most
zastoupený advokátem Mgr. Janem Pořízkem
sídlem Kováků 554/24, 150 00 Praha 5

za účasti:
Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257
sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most

o určení neplatnosti shromáždění delegátů, o návrhu na nařízení předběžného opatření takto:

 1. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno zdržet se používání stanov schválených usnesením shromáždění delegátů ze dne 30. prosince 2021.
 2. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno odstranit stanovy schválené usnesením shromáždění delegátů ze dne 30. prosince 2021 z internetových stránek www.sbdkrusnohor.cz.
 3. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno zdržet se šíření informací, že stanovy schválené usnesením shromáždění delegátů ze dne 30. prosince 2021 byly schváleny, byly přijaty, jsou platné nebo jsou účinné.
 4. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se ídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno umístit toto usnesení na úvodní stranu internetových stránek www.sbdkrusnohor.cz.

Odůvodnění:

 1. Navrhovatel, coby člen družstva Stavební bytové družstvo Krušnohor (dále jen družstvo) se návrhem doručeným podepsanému soudu dne 16. 2. 2022 domáhal vyslovení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů družstva konaného dne 30. 12. 2021. Svůj návrh odůvodnil tím, že shromáždění nebylo řádně svoláno, dle navrhovatele bylo svoláno v naprostém utajení. Z důvodu svého zájmu o práci v představenstvu oznámil dne 27. 12. 2021 svou kandidaturu do představenstva prostřednictvím datové schránky, na shromáždění však pozván nebyl. Družstvo tak porušilo právo navrhovatele – právo být volen. Zároveň navrhovatel poukázal na skutečnost, že na shromáždění bylo pozváno málo delegátů a dle jeho názoru tak bylo neusnášeníschopné.
 2. Následným podáním doručeným soudu dne 28. 2. 2022 navrhovatel navrhl vydání předběžného opatření popsaného ve výrokové části tohoto usnesení. Navrhovatel uvedl, resp. doplnil svá tvrzení uvedená v návrhu ve věci samé o tvrzení, že jedním z usnesení přijatých na shromáždění dne 30. 12. 2021 měly být schváleny zcela nové stanovy družstva, které navrhovatel označuje za nicotné s tím, že tyto stanovy navíc k 28. 2. 2022 pozbyly právní účinky. Zakladatelským právním jednáním družstva proto jsou a nikdy jím nepřestaly být předchozí stanovy z roku 2018. Navrhovatel uvedl, že v místnosti, kde se konalo shromáždění, nebyl přítomen notář, který by usnesení shormáždění delegátů o návrhu (nicotných) stanov osvědčil. Dne 28. 2. 2022 uplynulo 60 dnů od hlasování shromáždění delegátů o přijetí stanov. Protože do uvedeného dne nebyl a nemohl být sepsán notářský zápis osvědčující toto usnesení, stanovy pozbyly 28. 2. 2022 ve smyslu § 45 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) právních účinků. Navrhovatel dále uvedl, že dne 3. 3. 2022 by se mělo konat další jednání shromáždění delegátů. To má na programu přijetí volebního řádu pro volby členů představenstva a kontrolní komise a volebního řádu pro volby delegátů shromáždění delegátů, ten však odporuje účinným stanovám z roku 2018 především účelovým vytvořením volebních obvodů. Ve dnech 4. 3. 2022 - 3. 5. 2022 by se pak měl konat volby delegátů družstva. Pokud však bude družstvo používat (nicotné) stanovy, ať při konání voleb delegátů, nebo i v jiných případech, hrozí mu i jeho členům jasná újma.
 3. Podle § 102 odst. 1 o.s.ř. je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.
 4. Jistota 10 000 Kč (postačující k zajištění náhrady možné újmy) byla v den podání návrhu u podepsaného soudu složena, takže důvod pro odmítnutí návrhu podle § 75b odst. 2 o.s.ř. nebyl dán.
 5. Podle § 76 odst. 1 o.s.ř. předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy (písm. d)) či aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel (písm. e)).
 6. Není-li návrh odmítnut z důvodu uvedeného v ustanovení § 75a nebo § 75b odst. 2 o.s.ř., předseda senátu nařídí usnesením předběžné opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením (§ 75c odst. 1 o.s.ř.).
 7. Předběžné opatření je procesním prostředkem pro mimořádný zásah do práv a postavení účastníka. Před jeho případným nařízením musí být proto alespoň osvědčeny potřebné skutkové okolnosti, především tedy existence práva na straně žalobkyně nebo právního vztahu mezi účastníky řízení, naléhavost potřeby k zatímní úpravě. Přitom v rámci řízení o vydání předběžného opatření nelze posuzovat právní základ věci a předjímat rozhodnutí ve věci samé a tedy učinit závěr o hmotných právech a povinnostech účastníků.
 8. V daném případě podal navrhovatel návrh na nařízení předběžného opatření, neboť má za to, že je třeba zatímně upravit poměry mezi účastníky s tím, že je nutné zabránit aplikaci (nicotných) stanov ohrožujících jak práva navrhovatele, tak dalších členů družstva i družstva samotného s důrazem na skutečnost, že ve dnech 4. 3. 2022 - 3. 5. 2022 se mají konat volby delegátů družstva. Pokud by pak při těchto nebo i v jiných případech družstvo užívalo (nicotné) stanovy, hrozí družstvu i jeho členům jasná újma.
 9. Podepsaný soud dospěl k závěru, že je v daném případě s ohledem na znění navrhovaného předběžného opatření, jehož důsledky by se vztahovaly na značné množství osob (členů družstva) i chod družstva samotného, potřebné seznámit družstvo s navrhovaným předběžným opatřením. O uvedeném soud vyrozuměl navrhovatele a zároveň vyzval družstvo, aby se ve stanovené lhůtě k tomuto návrhu vyjádřilo a předložilo soudu notářský zápis osvědčující průběh napadeného shromáždění. Odkázal přitom na rozhodnutí Ústavního soudu, konkrétně nález Pl. ÚS16/09, který v bodu 23 uvedl, že "má-li být předběžným opatřením uložena povinnost, musí mít účastníci řízení možnost ve srovnatelném rozsahu uplatnit před soudem svá tvrzení i námitky ve vztahu k předmětnému návrhu, které se relevantním způsobem promítnou do úvahy soudu ve vztahu k posouzení důvodnosti návrhu." Podepsaný soud pak dále v uvedeném směru odkazuje i na rozhodnutí Ústavního soud z 1. 9. 2016, II. ÚS 1847/16 a zde uvedenou tezi, že: „ Jakkoliv je však dokazování při posuzování nezbytnosti nařízení předběžného opatření omezené, nic to nemění na skutečnosti, že je právem žalovaného vyplývajícím z čl. 38 odst. 2 Listiny, aby se vyjádřil ke skutečnostem uváděným druhou stranou, čemuž odpovídá i povinnost soudů poskytnout žalovanému prostor k přednesení jeho námitek a argumentů. Právo vyjádřit se k prováděným důkazům dle čl. 38 odst. 2 Listiny totiž negarantuje pouze možnost představení svého stanoviska k provedeným důkazům, ale obecně ke všem skutečnostem, tvrzením a úvahám, které jsou předneseny soudu. Takto jde o esenciální právo na slyšení argumentů každé strany a o zajištění příležitosti ovlivnit svými argumenty úvahu soudu, a to též u dílčích částí soudního řízení (k tomu srov. např. H. Baňouch in E. Wagnerová a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 797).“
 10. Družstvo na výzvu soudu ve stanovené lhůtě nereagovalo.
 11. Soud má za to, že potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků byla v daném případě prokázána. Z (prostého) zápisu ze Shromáždění delegátů družstva konaného dne 30. 12. 2021 se podává, že na tomto byly mimo jiné schváleny „Navržené úpravy stanov družstva 2021 s platností od 30. 12. 2021“. Tyto schválené stanovy mimo jiné mění podstatným způsobem úpravu obvodů pro volbu delegátů či úpravu povahy „nebydlících“ členů družstva. Navrhovatel tedy osvědčil konání shromáždění, schválení (mimo jiné) usnesení o přijetí uvedených (upravených) stanov, dále bylo osvědčeno, že tak bylo učiněno v nepřítomnosti notáře. Navrhovatel také osvědčil plánované konání následného shromáždění delegátů dne 3. 3. 2022 a následné konání nových voleb delegátů dle napadených stanov. Předloženými listinami je tak osvědčeno, že družstvo jedná a činí právní úkony na podkladě stanov, které nebyly přijaty v souladu s právní úpravou (§ 659 ost. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech). Potřeba zatímní úpravy poměrů je tak prokázána a je na místě, neboť byl osvědčen navrhovatelem tvrzený postup družstva a nepříznivý stav z něj vyplývající.
 12. Soud tedy na základě uvedených důvodů dospěl k závěru, že byly osvědčeny skutečnosti rozhodné pro nařízení navrhovaného předběžného opatření.

Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného do 15 dnů od jeho doručení.

Ústí nad Labem 11. března 2022

JUDr. Andrea Esterková v. r. soudkyně

Zpět

Aktuality

Nová lina a madla zábradlí v bloku 734 v Mostě

V bloku 734 v ulici Františka Malíka v Mostě se obyvatelé domu rozhodli pro výměnu lina na společných chodbách domu. Práce byly zahájeny v září 2022 a dokončeny v lednu 2023. Společně s výměnou lina byla provedena i výměna madel na zábradlí.

Zábradlí u vstupního schodiště bloku 390 v ulici Pionýrů v Mostě

Pro zvýšení bezpečnosti rozhodli obyvatelé bloku 390 v ulici Pionýrů v Mostě, že bude vstupní schodiště osazeno zábradlím. Zábradlí bylo osazeno po obou stranách schodiště u obou vstupů. Výměnu provedla firma VOBAS.

Blok R3 v Janově má nové schránky

Na Janovkém bloku R3 v Hamerské ulici byly vyměněny původní poštovní schránky za nové. Původní schránky již byly oprýskané a zrezlé. Proto se uživatelé domu rozhodli pro jejich výměnu. Výměnu schránek provedla firma VOBAS na základě výběrového řízení.

Sanace lodžií domu č.p. 2079 v Litvínově

V listopadu 2022 byly ukončeny stavební práce na domě č.p.2079 v Litvínově v ulici Tylova. Na jižní straně domu byla provedena komplení sanace lodžií. Celkem se jednalo o 16 ks lodžií. Lodžie byly sanovány - opraveny, provedla se pokládka dlažby , původní ocelové zábradlí bylo nahrazeno novým hliník…

Janov R3 - sítě proti holubům

Obyvatele Janovského bloku R3 v ulici Hamerská trápili holubi, kteří jim značně znečišťovali prostory lodžií. Proto se rozhodli. že si na lodžie nechají nainstalovat sítě proti holubům. Tak snad už teď budou mít klid. Sítě se instalovaly u 13 ks lodžií. Sítě byly namontovány ve výšce od horního madl…

Nové dveře bloku D v ulici Nad Parkem v Meziboří

Obyvatelé bloku D v ulici Nad Parkem v Meziboří se rozhodli provést výměnu zadních vchodových dveří. Koncem roku se tedy provedla výměna původních dvou kusů dřevěných dveří za nové hliníkové. Dveře jsou stejných rozměrů, z 1/3 prosklené. Barvu dveří si zvolili hnědou.

Nové dveře v bloku 347

V bloku 347 v ulici Zdeňka Štěpánka v Mostě se provedla výměna všech stávajících dřevěných dveří ve spojovacích chodbách mězi jednotlivými vchody v suteréních prostorách domu. Vzhledem k tomu, že v těchto prostorách mají dveře charakter požárního uzávěru, musely být do těchto prostorů osazeny dveře …

V bloku 712 je vymalováno

Na bloku 712 (ul. Jana Kříže v Mostě) obyvatelé domu odsouhlasili vymalování společných prostor. V listopadu bylo malování společných prostor dokončeno. Bylo provedeno vybílení, také byly natřeny sokly. Kromě samotného znovuvymalování stěn byl obnoven také nátěr zábradlí na chodbách a také byly znov…

Nová zvonková tabla, čipový systém a domácí telefony v bloku 564

V bloku 564 v Mostě v ulici Topolová se obyvatelé mohou těšit z výměny zvonkových tabel. Do všech bytů byly instalovány i nové domácí telefony. Dále byla do vchodových dveří provedena instalace čipového systému. Nyní už je tedy opět možno pomocí telefonu zjistit, kdo zvoní a vzdáleně mu otevřít domo…

Porady předsedů SA/SVJ

Porady předsedů SA / SVJ se konají ve dnech 13., 14., 15., 20., 21., 22., 23. a 27. února 2023. Určení termínu a místa konání pro konkrétní dům najdete v kalendáři na tomto webu.

Zrušili jsme oficiální facebookové stránky

Stavební bytové družstvo Krušnohor zrušilo své stránky na facebooku. Důvodem zrušení je, že jsou prostřednictvím této sociální sítě anonymně šířeny lži, polopravdy a dezinformace.Proto všem doporučujeme, aby jako zdroj informací používali tyto oficiální internetové stránky www.sbdkrusnohor.cz.

SETEP: Zastropování cen elektřiny a plynu ruší příspěvek „úsporného tarifu“

Severočeská teplárenská informuje své klienty o důsledku schválení nařízení o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci. Blíže na stránkách setep.cz

Vymalování společných prostor domu v Litvínově č.p. 922-924 v ulici Valdštejnská

Obyvatelé domu se mohou radovat z vymalování společných prostor na domě č.p.922-924 v ulici Valdštějnská v Litvínově. Bylo provedeno vymalování chodeb, sklepních prostor a dále byl proveden nátěr zábradlí.

Malování společných chodeb

Na bloku 706 v ulici Josefa Ševčíka v Mostě bylo provdeno malování společných chodeb. K již provedené výměně lina, která proběhla v loňském roce tak přibyly i čisté a krásné chodby. Dále bylo natřeno ve všech vchodech zábradlí, rozvodné skříně elekto a byly dodány i nová madla na zábradlí.

Přejít na stránku: 1