Ve čtvrtek dne 22. února 2024
ZAVŘENO

Od 9:00 hodin hlaste havárie na dispečinku společnosti HASMAN-VÝTAHY na telefonním čísle
(+420) 800 136 018
Porady předsedů se konají ve stanovených termínech.


František Ryba

Tisková zpráva Stavebního bytového družtva Krušnohor

20.2.2024

V pátek 16. 2. 2024 zemřel dlouholetý ředitel Stavebního bytového družstva Krušnohor pan František Ryba.
Ačkoli se nás ztráta dlouholetého čelného představitele dotkla, nedojde k žádnému narušení práv třetích osob ani chodu družstva. Družstvo funguje na základě vnitřních oprávnění jeho vedoucích pracovníků, má nastaveny mechanismy interního fungovaní tak, aby nemohlo dojít k ochromení jeho činnosti.

Poslední rozloučení s panem Františkem Rybou bude ve čtvrtek 22. 2. 2024 v 10.30 ve smuteční síni Kostelního hřbitova v Mostě.

Mgr. Jan Martínek
Tiskový mluvčí
SBD Krušnohor


NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ JE NA STRÁNKÁCH UMÍSTĚNO NA ZÁKLADĚ PŘÍKAZU SOUDU
V TOMTO USNESENÍ UVEDENÉM POD Č. IV.


č. j. 68 Cm 23/2022-165

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. Andreou Esterkovou jako samosoudcem v právní věci

navrhovatele:
Bc. Daniel Šimandl, narozený dne 5. 7. 1968
bytem Františka Malíka 994/6, 434 01 Most
zastoupený advokátem Mgr. Janem Pořízkem
sídlem Kováků 554/24, 150 00 Praha 5

za účasti:
Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257
sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most

o určení neplatnosti shromáždění delegátů, o návrhu na nařízení předběžného opatření takto:

 1. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno zdržet se používání stanov schválených usnesením shromáždění delegátů ze dne 30. prosince 2021.
 2. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno odstranit stanovy schválené usnesením shromáždění delegátů ze dne 30. prosince 2021 z internetových stránek www.sbdkrusnohor.cz.
 3. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno zdržet se šíření informací, že stanovy schválené usnesením shromáždění delegátů ze dne 30. prosince 2021 byly schváleny, byly přijaty, jsou platné nebo jsou účinné.
 4. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se ídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno umístit toto usnesení na úvodní stranu internetových stránek www.sbdkrusnohor.cz.

Odůvodnění:

 1. Navrhovatel, coby člen družstva Stavební bytové družstvo Krušnohor (dále jen družstvo) se návrhem doručeným podepsanému soudu dne 16. 2. 2022 domáhal vyslovení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů družstva konaného dne 30. 12. 2021. Svůj návrh odůvodnil tím, že shromáždění nebylo řádně svoláno, dle navrhovatele bylo svoláno v naprostém utajení. Z důvodu svého zájmu o práci v představenstvu oznámil dne 27. 12. 2021 svou kandidaturu do představenstva prostřednictvím datové schránky, na shromáždění však pozván nebyl. Družstvo tak porušilo právo navrhovatele – právo být volen. Zároveň navrhovatel poukázal na skutečnost, že na shromáždění bylo pozváno málo delegátů a dle jeho názoru tak bylo neusnášeníschopné.
 2. Následným podáním doručeným soudu dne 28. 2. 2022 navrhovatel navrhl vydání předběžného opatření popsaného ve výrokové části tohoto usnesení. Navrhovatel uvedl, resp. doplnil svá tvrzení uvedená v návrhu ve věci samé o tvrzení, že jedním z usnesení přijatých na shromáždění dne 30. 12. 2021 měly být schváleny zcela nové stanovy družstva, které navrhovatel označuje za nicotné s tím, že tyto stanovy navíc k 28. 2. 2022 pozbyly právní účinky. Zakladatelským právním jednáním družstva proto jsou a nikdy jím nepřestaly být předchozí stanovy z roku 2018. Navrhovatel uvedl, že v místnosti, kde se konalo shromáždění, nebyl přítomen notář, který by usnesení shormáždění delegátů o návrhu (nicotných) stanov osvědčil. Dne 28. 2. 2022 uplynulo 60 dnů od hlasování shromáždění delegátů o přijetí stanov. Protože do uvedeného dne nebyl a nemohl být sepsán notářský zápis osvědčující toto usnesení, stanovy pozbyly 28. 2. 2022 ve smyslu § 45 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) právních účinků. Navrhovatel dále uvedl, že dne 3. 3. 2022 by se mělo konat další jednání shromáždění delegátů. To má na programu přijetí volebního řádu pro volby členů představenstva a kontrolní komise a volebního řádu pro volby delegátů shromáždění delegátů, ten však odporuje účinným stanovám z roku 2018 především účelovým vytvořením volebních obvodů. Ve dnech 4. 3. 2022 - 3. 5. 2022 by se pak měl konat volby delegátů družstva. Pokud však bude družstvo používat (nicotné) stanovy, ať při konání voleb delegátů, nebo i v jiných případech, hrozí mu i jeho členům jasná újma.
 3. Podle § 102 odst. 1 o.s.ř. je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.
 4. Jistota 10 000 Kč (postačující k zajištění náhrady možné újmy) byla v den podání návrhu u podepsaného soudu složena, takže důvod pro odmítnutí návrhu podle § 75b odst. 2 o.s.ř. nebyl dán.
 5. Podle § 76 odst. 1 o.s.ř. předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy (písm. d)) či aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel (písm. e)).
 6. Není-li návrh odmítnut z důvodu uvedeného v ustanovení § 75a nebo § 75b odst. 2 o.s.ř., předseda senátu nařídí usnesením předběžné opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením (§ 75c odst. 1 o.s.ř.).
 7. Předběžné opatření je procesním prostředkem pro mimořádný zásah do práv a postavení účastníka. Před jeho případným nařízením musí být proto alespoň osvědčeny potřebné skutkové okolnosti, především tedy existence práva na straně žalobkyně nebo právního vztahu mezi účastníky řízení, naléhavost potřeby k zatímní úpravě. Přitom v rámci řízení o vydání předběžného opatření nelze posuzovat právní základ věci a předjímat rozhodnutí ve věci samé a tedy učinit závěr o hmotných právech a povinnostech účastníků.
 8. V daném případě podal navrhovatel návrh na nařízení předběžného opatření, neboť má za to, že je třeba zatímně upravit poměry mezi účastníky s tím, že je nutné zabránit aplikaci (nicotných) stanov ohrožujících jak práva navrhovatele, tak dalších členů družstva i družstva samotného s důrazem na skutečnost, že ve dnech 4. 3. 2022 - 3. 5. 2022 se mají konat volby delegátů družstva. Pokud by pak při těchto nebo i v jiných případech družstvo užívalo (nicotné) stanovy, hrozí družstvu i jeho členům jasná újma.
 9. Podepsaný soud dospěl k závěru, že je v daném případě s ohledem na znění navrhovaného předběžného opatření, jehož důsledky by se vztahovaly na značné množství osob (členů družstva) i chod družstva samotného, potřebné seznámit družstvo s navrhovaným předběžným opatřením. O uvedeném soud vyrozuměl navrhovatele a zároveň vyzval družstvo, aby se ve stanovené lhůtě k tomuto návrhu vyjádřilo a předložilo soudu notářský zápis osvědčující průběh napadeného shromáždění. Odkázal přitom na rozhodnutí Ústavního soudu, konkrétně nález Pl. ÚS16/09, který v bodu 23 uvedl, že "má-li být předběžným opatřením uložena povinnost, musí mít účastníci řízení možnost ve srovnatelném rozsahu uplatnit před soudem svá tvrzení i námitky ve vztahu k předmětnému návrhu, které se relevantním způsobem promítnou do úvahy soudu ve vztahu k posouzení důvodnosti návrhu." Podepsaný soud pak dále v uvedeném směru odkazuje i na rozhodnutí Ústavního soud z 1. 9. 2016, II. ÚS 1847/16 a zde uvedenou tezi, že: „ Jakkoliv je však dokazování při posuzování nezbytnosti nařízení předběžného opatření omezené, nic to nemění na skutečnosti, že je právem žalovaného vyplývajícím z čl. 38 odst. 2 Listiny, aby se vyjádřil ke skutečnostem uváděným druhou stranou, čemuž odpovídá i povinnost soudů poskytnout žalovanému prostor k přednesení jeho námitek a argumentů. Právo vyjádřit se k prováděným důkazům dle čl. 38 odst. 2 Listiny totiž negarantuje pouze možnost představení svého stanoviska k provedeným důkazům, ale obecně ke všem skutečnostem, tvrzením a úvahám, které jsou předneseny soudu. Takto jde o esenciální právo na slyšení argumentů každé strany a o zajištění příležitosti ovlivnit svými argumenty úvahu soudu, a to též u dílčích částí soudního řízení (k tomu srov. např. H. Baňouch in E. Wagnerová a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 797).“
 10. Družstvo na výzvu soudu ve stanovené lhůtě nereagovalo.
 11. Soud má za to, že potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků byla v daném případě prokázána. Z (prostého) zápisu ze Shromáždění delegátů družstva konaného dne 30. 12. 2021 se podává, že na tomto byly mimo jiné schváleny „Navržené úpravy stanov družstva 2021 s platností od 30. 12. 2021“. Tyto schválené stanovy mimo jiné mění podstatným způsobem úpravu obvodů pro volbu delegátů či úpravu povahy „nebydlících“ členů družstva. Navrhovatel tedy osvědčil konání shromáždění, schválení (mimo jiné) usnesení o přijetí uvedených (upravených) stanov, dále bylo osvědčeno, že tak bylo učiněno v nepřítomnosti notáře. Navrhovatel také osvědčil plánované konání následného shromáždění delegátů dne 3. 3. 2022 a následné konání nových voleb delegátů dle napadených stanov. Předloženými listinami je tak osvědčeno, že družstvo jedná a činí právní úkony na podkladě stanov, které nebyly přijaty v souladu s právní úpravou (§ 659 ost. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech). Potřeba zatímní úpravy poměrů je tak prokázána a je na místě, neboť byl osvědčen navrhovatelem tvrzený postup družstva a nepříznivý stav z něj vyplývající.
 12. Soud tedy na základě uvedených důvodů dospěl k závěru, že byly osvědčeny skutečnosti rozhodné pro nařízení navrhovaného předběžného opatření.

Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného do 15 dnů od jeho doručení.

Ústí nad Labem 11. března 2022

JUDr. Andrea Esterková v. r. soudkyně

Zpět

Právní poradna

Darování nemovitosti se zajištěním doživotního bydlení

Ze zpravodaje SBDK - 02/2024 Tento článek věnujeme situaci, kdy má vlastník nemovitosti zájem během svého života převéstsvůj majetek (v podobě nemovitosti) například na své potomky, aby tak nemuselo být činěno až následně v dědickém řízení. Darování nemovitosti je zásadním krokem, který je potřeba…

Advokátní úschova při koupi a prodeji bytové jednotky

Ze zpravodaje SBDK - 01/2024 Koupě či prodej bytové jednotky je záležitostí, která vyžaduje pečlivé zajištění práv a povinností jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího. Jako efektivní způsob zajištění pro obě smluvní strany lze doporučit využití advokátní úschovy. Co je to advokátní úschova? Ad…

Kauce při nájmu bytu: Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

Ze zpravodaje SBDK - 12/2023 Jedním z klíčových aspektů pro smluvní strany v nájemním vztahu je jistota a bezpečnost. Mezi nejčastější nástroje zajištění této jistoty je tzv. kauce (terminologicky správně též „jistota“). Kauce je částka, kterou nájemce složí pronajímateli jako záruku za případné š…

Kupní smlouva na bytovou jednotku

Ze zpravodaje SBDK - 11/2023 V případě, že se uchýlíte k prodeji bytu, klíčový prvek představuje správně sepsaná kupní smlouva. Kupní smlouva nemá význam pouze pro prodávajícího a kupujícího, ale také pro katastr nemovitostí a bankovní instituce při sjednávání hypotečního úvěru. Z tohoto důvodu je…

Vadí vám hlučné telefonování?

Ze zpravodaje SBDK - 10/2023 Bydlící v sousedním bytě si po velkou část dne vyřizují na balkonu své telefonáty. Jsou při tom hluční, křičí a pronášejí vulgární poznámky. Jejich vyřizování telefonátů nás velmi obtěžuje. Ještě k tomu mají zapnutý hlasitý odposlech, takže slyšíme jejich kompletní komu…

Jak je možné se vypořádat se shromažďovatelem nepořádku?

Ze zpravodaje SBDK - 9/2023 Ve společenství vlastníků jednotek (SVJ) je jeden vlastník, který je notorických shromažďovatelem nepořádku, přesněji bordelu (v důsledku toho je cítit nepříjemný zápach i mimo jeho byt). Popsaný stav byl již několikrát hlášen hygieně. Vlastník sice dostal výstrahu od st…

Trápí vás hluční sousedé?

Ze zpravodaje SBDK - 8/2023 Občasnému hluku se snad nikdo z nás nevyhne. Jedná-li se o občasné oslavy, případně nezbytné rekonstrukce, lze toto samozřejmě považovat za normální a pochopitelné. Pokud by však narušování klidu v domácnosti bylo zcela zjevně nepřiměřené a navíc opakované, lze doporučit…

Institut věcného břemene užívání

Ze zpravodaje SBDK - 7/2023 Vzhledem k mému věku se začínám zajímat o převod nemovitosti na jinou osobu. V této souvislosti jsem se dozvěděl, že v rámci smlouvy mohu uplatnit věcné břemeno. Můžete vysvětlit o co konkrétně jde a jaké možnosti poskytuje? M. Š., Meziboří V souvislosti s převodem nem…

Jména bydlících na nástěnce?

Ze zpravodaje SBDK - 6/2023 Může vyvěsit domovní výbor SVJ na nástěnku u vchodu do domu nebo vhodit do poštovních schránek písemný dokument se jmény bydlících, když si to ti nepřejí, stejně jako si to nepřejí ani vlastníci bytů? Dotaz z porady předsedů SVJ V prvé řadě je nutné uvést, že jméno je …

Přístup do bytu: Ano, či ne? Je to povinnost?

Ze zpravodaje SBDK - 5/2023 Někteří bydlící nezpřístupňují své byty pro zajištění akcí typu postřiky proti štěnicím, výměny vodoměrů atd. Lze proti těmto jedincům nějak zakročit, aby umožnili vstup do bytů a dokončení akcí? Dotaz z porady předsedů SVJ Relevantní právní úpravu ve vztahu k uvedeném…

Mohu byt darovat dceři, aby jej nemohl syn zdědit?

Ze zpravodaje SBDK - 4/2023 V roce 2021 jsem si pro sebe koupil byt, ale v důsledku zhoršení mého zdravotního stavu jsem se po roce rozhodl, že půjdu do domova pro seniory. V domově mě navštěvuje pouze dcera. Syn o mě neprojevuje zájem. Jelikož už nemám manželku, mohu byt darovat dceři, aby jej nem…

Jaký je rozdíl mezi bytem družstevním a bytem v osobním vlastnictví?

Ze zpravodaje SBDK - 3/2023 Je nějaký rozdíl mezi družstevním bytem, v němž bydlím, a bytem, který je v mém osobním vlastnictví? M. B., Most Problematika rozdílů mezi bydlením v tzv. družstevním bytě a bytě v osobním vlastnictví je často dotazovaným problémem a proto jsem rád, že mohu alespoň str…

Kdy mohu být vystěhován z bytu?

Ze zpravodaje SBDK - 2/2023 Za jakých podmínek mohu být vystěhován z bytu? A. H., Most V první řadě je vhodné zmínit zákonné důvody, pro které může pronajímatel vypovědět nájemci nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době. Občanský zákoník uvádí výčet těchto důvodů v § 2288.…

Jak je to se zimní údržbou chodníků?

Ze zpravodaje SBDK - 1/2023 Kdo zodpovídá za zimní údržbu chodníků? A jak má péče o chodníky v zimě vůbec vypadat? R. M., Most Ačkoli se může jevit, že je odpověď na položený dotaz jednoznačná, nemusí tomu tak být vždy. Úvodem lze konstatovat, že právní úprava neobsahuje výslovnou definici chodn…

Přejít na stránku: 1