Problém televize: STA jako možné řešení

Problematiku šíření televizních a rádiových signálů řeší tři hlavní zákony. Prvním je zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů a generální licence ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení, druhým je zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a třetím je zákon 
č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Jediná možná varianta

Z výše uvedených zákonů vyplývá, že pro SBD je po odpojení ze sítě kabelových televizí zřízení a provozování společných televizních antén (STA) jedinou možnou variantou. STA musí splňovat technické parametry dvou norem - ČSN 36 7211 a ČSN EN 50083, ale i zákona č. 151/2000 Sb. Dále musí splňovat podmínku připojení maximálně jednoho sta účastníků s přijímači podléhajícími oznamovací povinnosti 
s výjimkou, že tento počet lze překročit, pokud účastníci společného příjmu jsou umístěni v jedné budově nebo komplexu budov k sobě prostorově nebo funkčně přináležejících, jestliže přenos signálu je veden tak, že nepřekračuje pozemní komunikaci a pokud tento společný příjem není obchodně využíván. Za těchto podmínek není nutné přihlásit se k registraci u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a není nutné žádat o licenci na televizní a rozhlasové vysílání.

Smlouva s autory

Bohužel se ale nevyhneme povinnosti vyplývající z autorského zákona (§ 22). Ten definuje přenos rozhlasového nebo televizního vysílání jako zpřístupňování díla současným, úplným a nezměněným přenosem vysílání díla rozhlasem nebo televizí bezdrátově nebo po drátě, 
uskutečňuje-li je jiná osoba než vysílatel takového vysílání. Na základě § 22 a dalších paragrafů bude nutné uzavřít smlouvu s kolektivním správcem autorských práv souvisejících s přenosem televizních a rozhlasových signálů a platit předepsaný poplatek. Kolektivní správci budou dva, výše poplatku bude zhruba do 1 Kč za zásuvku a měsíc.

Společná televizní anténa (STA)

STA lze v současné době řešit několika způsoby. Řešení lze rozdělit na dvě části - anténní systém se zesilovačem a distribuční systém televizních a rozhlasových signálů 
k jednotlivým uživatelům.

Anténní systém

V případě anténního systému musíme vyřešit, zda budeme základní české programy přijímat z pozemních vysílačů, nebo digitálně z družic. Levnější je realizace příjmu 
z pozemních stanic. Problémem je 
umístění zesilovačů, které musejí být umístěny co nejblíže k anténnímu systému, což ve většině případů našich domů bude znamenat umístění na chodbě objektu. Z hlediska počtu stanic to bude problém prostorový, ale též cenový (např. zesilovací souprava za 400 tisíc Kč). V některých objektech je problém řešitelný umístěním souprav do komor nebo do výtahových komor, pokud jsou umístěny na střeše. Nejčastěji nabízený je systém ALCAD, dále SPAUN electronic a GRUNDING. 

Distribuční systém

Distribuční systém lze realizovat dvěma způsoby. První je pomocí koaxiálních kabelů (neověřená informace - nepůjde přenos digitálního vysílání), nebo v objektech, v nichž je realizován CIS pomocí již položeného kabelu a TV HUBu (kabel z CISu půjde dle firmy SOFTEX použít pro přenos digitálního televizního signálu). Další výhodou přenosu přes CIS je to, že 
v domech, kde je realizován, není nutné znova budovat další rozvod. Nevýhodou je horní frekvenční omezení pro současný způsob vysílání.

Princip přenosu signálu

Většina nabídek realizuje přenos tak, že po příjmu signálu jej zpracuje v zesilovačích a upraví pro sloučení. Po sloučení všech kanálů v jeden signál jej pustí do rozvodu, z něhož je již přijímán televizory. Zajímavé je řešení od firmy SPAUN - do rozvodu pouští upravené pouze signály ČT1, ČT2, Novy a Primy, které lze přijímat přímo televizorem. Pro satelitní programy je nutné zakoupit satelitní receiver pro příjem satelitní mezifrekvence a naladění požadovaných kanálů, k dispozici jsou všechny programy na sledovaném satelitu.
Dále uvedené cenové relace jsou z nabídky pro objekt o 115 bytových jednotkách, v některých případech jsou vypočteny z obecných nabídek (nabídka firmy SPAUN):

 1. Anténní systém a zesilovací souprava pro 4 české programy a VKV pásmo při příjmu z pozemních stanic
  50 000 - 60 000 Kč

 2. Rozvod koaxiálních kabelů s bytovou zásuvkou 750 - 1 200 Kč/byt
  86 250 - 138 000 Kč

 3. Anténní souprava a zesilovací souprava pro analogové satelitní programy - základní souprava pro jeden kanál
  30 000 Kč
  pro každý další kanál 8 500 Kč

 4. Anténní souprava a zesilovací souprava pro digitální příjem nebo TV3 pro jeden kanál
  30 000 - 40 000 Kč

 5. TV HUB - zařízení umožňující přenos vysílání přes rozvod CIS
  cca 1 300 Kč/byt

 6. Řešení prvky SPAUN - kompletní řešení přepočteno pro 115 bytů 
  cca 250 000 Kč
  k této ceně je nutné připočítat též cenu satelitních receivrů
  při ceně levnějších verzí 2000 Kč/ks to dělá pro 115 bytů 230 000 Kč

Cenová nabídka na zesilovací soupravy pro příjem digitálních satelitních kanálů se speciálními přijímacími kartami (např. Eurosport v českém jazyce, Cartoon Network atd.) zatím není známa.
Bezplatně lze ze satelitu rozšiřovat pouze německé veřejnoprávní programy (SAT, RTL a podobně), 
ostatní programy jsou zpoplatněny.

Placené satelitní programy

Prozatím se podařilo navázat kontakt a po měsíčním vyjednávání získat ústní příslib od některých poskytovatelů k povolení vysílat v rozvodech STA jejich programy (přestože na začátku jednání byly proti vysílání jejich programů v rozvodech STA). Z důvodů, že jednání není ukončeno, nelze prozatím jmenovat placené satelitní stanice, které budou k dispozici.
Nakonec ještě jedna zajímavá informace: Pro kanál Eurosport byla sdělena pro letošní rok cena 0,29 dolaru za zásuvku a měsíc. Vy jste se od své kabelové televize dozvěděli, že kanál Eurosport nevysílá z cenových důvodů - kabelová televize se nedohodla s poskytovatelem. Vzhledem k tomu, že své vysílání zdražila naše kabelová televize mnohem více, je tento údaj zajisté zajímavý.

Ing. Jiří KORANDA
člen představenstva SBD Krušnohor