Usnesení

NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ JE NA STRÁNKÁCH UMÍSTĚNO NA ZÁKLADĚ PŘÍKAZU SOUDU
V TOMTO USNESENÍ UVEDENÉM POD Č. IV.
č. j. 68 Cm 23/2022-165

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. Andreou Esterkovou jako samosoudcem v právní věci

navrhovatele:
Bc. Daniel Šimandl, narozený dne 5. 7. 1968
bytem Františka Malíka 994/6, 434 01 Most
zastoupený advokátem Mgr. Janem Pořízkem
sídlem Kováků 554/24, 150 00 Praha 5

za účasti:
Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257
sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most

o určení neplatnosti shromáždění delegátů, o návrhu na nařízení předběžného opatření takto:

 1. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno zdržet se používání stanov schválených usnesením shromáždění delegátů ze dne 30. prosince 2021.
 2. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno odstranit stanovy schválené usnesením shromáždění delegátů ze dne 30. prosince 2021 z internetových stránek www.sbdkrusnohor.cz.
 3. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno zdržet se šíření informací, že stanovy schválené usnesením shromáždění delegátů ze dne 30. prosince 2021 byly schváleny, byly přijaty, jsou platné nebo jsou účinné.
 4. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se ídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno umístit toto usnesení na úvodní stranu internetových stránek www.sbdkrusnohor.cz.

Odůvodnění:

 1. Navrhovatel, coby člen družstva Stavební bytové družstvo Krušnohor (dále jen družstvo) se návrhem doručeným podepsanému soudu dne 16. 2. 2022 domáhal vyslovení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů družstva konaného dne 30. 12. 2021. Svůj návrh odůvodnil tím, že shromáždění nebylo řádně svoláno, dle navrhovatele bylo svoláno v naprostém utajení. Z důvodu svého zájmu o práci v představenstvu oznámil dne 27. 12. 2021 svou kandidaturu do představenstva prostřednictvím datové schránky, na shromáždění však pozván nebyl. Družstvo tak porušilo právo navrhovatele – právo být volen. Zároveň navrhovatel poukázal na skutečnost, že na shromáždění bylo pozváno málo delegátů a dle jeho názoru tak bylo neusnášeníschopné.
 2. Následným podáním doručeným soudu dne 28. 2. 2022 navrhovatel navrhl vydání předběžného opatření popsaného ve výrokové části tohoto usnesení. Navrhovatel uvedl, resp. doplnil svá tvrzení uvedená v návrhu ve věci samé o tvrzení, že jedním z usnesení přijatých na shromáždění dne 30. 12. 2021 měly být schváleny zcela nové stanovy družstva, které navrhovatel označuje za nicotné s tím, že tyto stanovy navíc k 28. 2. 2022 pozbyly právní účinky. Zakladatelským právním jednáním družstva proto jsou a nikdy jím nepřestaly být předchozí stanovy z roku 2018. Navrhovatel uvedl, že v místnosti, kde se konalo shromáždění, nebyl přítomen notář, který by usnesení shormáždění delegátů o návrhu (nicotných) stanov osvědčil. Dne 28. 2. 2022 uplynulo 60 dnů od hlasování shromáždění delegátů o přijetí stanov. Protože do uvedeného dne nebyl a nemohl být sepsán notářský zápis osvědčující toto usnesení, stanovy pozbyly 28. 2. 2022 ve smyslu § 45 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) právních účinků. Navrhovatel dále uvedl, že dne 3. 3. 2022 by se mělo konat další jednání shromáždění delegátů. To má na programu přijetí volebního řádu pro volby členů představenstva a kontrolní komise a volebního řádu pro volby delegátů shromáždění delegátů, ten však odporuje účinným stanovám z roku 2018 především účelovým vytvořením volebních obvodů. Ve dnech 4. 3. 2022 - 3. 5. 2022 by se pak měl konat volby delegátů družstva. Pokud však bude družstvo používat (nicotné) stanovy, ať při konání voleb delegátů, nebo i v jiných případech, hrozí mu i jeho členům jasná újma.
 3. Podle § 102 odst. 1 o.s.ř. je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.
 4. Jistota 10 000 Kč (postačující k zajištění náhrady možné újmy) byla v den podání návrhu u podepsaného soudu složena, takže důvod pro odmítnutí návrhu podle § 75b odst. 2 o.s.ř. nebyl dán.
 5. Podle § 76 odst. 1 o.s.ř. předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy (písm. d)) či aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel (písm. e)).
 6. Není-li návrh odmítnut z důvodu uvedeného v ustanovení § 75a nebo § 75b odst. 2 o.s.ř., předseda senátu nařídí usnesením předběžné opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením (§ 75c odst. 1 o.s.ř.).
 7. Předběžné opatření je procesním prostředkem pro mimořádný zásah do práv a postavení účastníka. Před jeho případným nařízením musí být proto alespoň osvědčeny potřebné skutkové okolnosti, především tedy existence práva na straně žalobkyně nebo právního vztahu mezi účastníky řízení, naléhavost potřeby k zatímní úpravě. Přitom v rámci řízení o vydání předběžného opatření nelze posuzovat právní základ věci a předjímat rozhodnutí ve věci samé a tedy učinit závěr o hmotných právech a povinnostech účastníků.
 8. V daném případě podal navrhovatel návrh na nařízení předběžného opatření, neboť má za to, že je třeba zatímně upravit poměry mezi účastníky s tím, že je nutné zabránit aplikaci (nicotných) stanov ohrožujících jak práva navrhovatele, tak dalších členů družstva i družstva samotného s důrazem na skutečnost, že ve dnech 4. 3. 2022 - 3. 5. 2022 se mají konat volby delegátů družstva. Pokud by pak při těchto nebo i v jiných případech družstvo užívalo (nicotné) stanovy, hrozí družstvu i jeho členům jasná újma.
 9. Podepsaný soud dospěl k závěru, že je v daném případě s ohledem na znění navrhovaného předběžného opatření, jehož důsledky by se vztahovaly na značné množství osob (členů družstva) i chod družstva samotného, potřebné seznámit družstvo s navrhovaným předběžným opatřením. O uvedeném soud vyrozuměl navrhovatele a zároveň vyzval družstvo, aby se ve stanovené lhůtě k tomuto návrhu vyjádřilo a předložilo soudu notářský zápis osvědčující průběh napadeného shromáždění. Odkázal přitom na rozhodnutí Ústavního soudu, konkrétně nález Pl. ÚS16/09, který v bodu 23 uvedl, že "má-li být předběžným opatřením uložena povinnost, musí mít účastníci řízení možnost ve srovnatelném rozsahu uplatnit před soudem svá tvrzení i námitky ve vztahu k předmětnému návrhu, které se relevantním způsobem promítnou do úvahy soudu ve vztahu k posouzení důvodnosti návrhu." Podepsaný soud pak dále v uvedeném směru odkazuje i na rozhodnutí Ústavního soud z 1. 9. 2016, II. ÚS 1847/16 a zde uvedenou tezi, že: „ Jakkoliv je však dokazování při posuzování nezbytnosti nařízení předběžného opatření omezené, nic to nemění na skutečnosti, že je právem žalovaného vyplývajícím z čl. 38 odst. 2 Listiny, aby se vyjádřil ke skutečnostem uváděným druhou stranou, čemuž odpovídá i povinnost soudů poskytnout žalovanému prostor k přednesení jeho námitek a argumentů. Právo vyjádřit se k prováděným důkazům dle čl. 38 odst. 2 Listiny totiž negarantuje pouze možnost představení svého stanoviska k provedeným důkazům, ale obecně ke všem skutečnostem, tvrzením a úvahám, které jsou předneseny soudu. Takto jde o esenciální právo na slyšení argumentů každé strany a o zajištění příležitosti ovlivnit svými argumenty úvahu soudu, a to též u dílčích částí soudního řízení (k tomu srov. např. H. Baňouch in E. Wagnerová a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 797).“
 10. Družstvo na výzvu soudu ve stanovené lhůtě nereagovalo.
 11. Soud má za to, že potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků byla v daném případě prokázána. Z (prostého) zápisu ze Shromáždění delegátů družstva konaného dne 30. 12. 2021 se podává, že na tomto byly mimo jiné schváleny „Navržené úpravy stanov družstva 2021 s platností od 30. 12. 2021“. Tyto schválené stanovy mimo jiné mění podstatným způsobem úpravu obvodů pro volbu delegátů či úpravu povahy „nebydlících“ členů družstva. Navrhovatel tedy osvědčil konání shromáždění, schválení (mimo jiné) usnesení o přijetí uvedených (upravených) stanov, dále bylo osvědčeno, že tak bylo učiněno v nepřítomnosti notáře. Navrhovatel také osvědčil plánované konání následného shromáždění delegátů dne 3. 3. 2022 a následné konání nových voleb delegátů dle napadených stanov. Předloženými listinami je tak osvědčeno, že družstvo jedná a činí právní úkony na podkladě stanov, které nebyly přijaty v souladu s právní úpravou (§ 659 ost. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech). Potřeba zatímní úpravy poměrů je tak prokázána a je na místě, neboť byl osvědčen navrhovatelem tvrzený postup družstva a nepříznivý stav z něj vyplývající.
 12. Soud tedy na základě uvedených důvodů dospěl k závěru, že byly osvědčeny skutečnosti rozhodné pro nařízení navrhovaného předběžného opatření.

Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného do 15 dnů od jeho doručení.

Ústí nad Labem 11. března 2022

JUDr. Andrea Esterková v. r. soudkyně

Zpět

Zajímavé články

Také žena dokáže tuto práci zvládnout, nejen muž ranař, říká Petra Sinkulová

Pondělí, 13.03.2023

Petra Sinkulová se možná zapíše do historie Stavebního bytového družstva Krušnohor. Je totiž první ženou, která začala vykonávat pracovní funkci profesionální úřední správkyně. Poslechněme si, jaké jsou první zkušenosti z výkonu její činnosti. Proč vůbec byla zřízena tato pracovní funkce? Vznikla…

Družstvo zprovoznilo nové webové stránky. Jak se vám líbí? Napište nám

Pondělí, 13.03.2023

Moderní, přehledné a účelné – těmito slovy charakterizoval nové webové stránky Stavebního bytového družstva Krušnohor správce počítačové sítě správy družstva. V době vydání tohoto čísla zpravodaje je to měsíc od jejich zprovoznění. Jde o novinku v životě družstva a tedy i o důvod k rozhovoru. Proč…

Předsedové SA/SVJ, otázka pro vás: Chystáte se v domě na úklid?

Pondělí, 13.03.2023

Jaro zanedlouho zaťuká na dveře a s jeho příchodem se probudí v bydlících chuť udělat si pořádek v domě a v jeho okolí. Členové výborů družstevních samospráv a domovních výborů společenství vlastníků jednotek už určitě nyní přemýšlejí o konkrétních termínech vyhlášení úklidových akcí i o tom, kde vš…

Na poradách předsedů bylo probráno vše, co je aktuální a potřebné k činnosti SA/SVJ

Pondělí, 13.03.2023

Ve druhé polovině února a začátkem března se ve Stavebním bytovém družstvu Krušnohor každoročně konají porady vedení družstva s předsedy samospráv a společenství vlastníků jednotek. Letošní porada byla druhá po předchozím roce 2022, kdy se po covidové pauze konala porada první, znamenající obnovu dl…

Dalších petic už nebude třeba?

Pátek, 10.02.2023

DEJME NA FRAK NEJASNOSTEM 55. výročí existence Stavebního bytového družstva Krušnohor by v našich myslích mělo být naplněno pocitem dobře odváděné práce ve prospěch hlavní družstevní myšlenky – zajišťovat kvalitní bydlení za rozumnou a přijatelnou cenu pro široké vrstvy obyvatel. My, funkcionáři, …

Některé bydlící v bloku 98 trápí už půl roku problém s dodávkami teplé vody

Pátek, 10.02.2023

Nemít doma teplou vodu je docela nepříjemné. Hodně o tom vědí nejen bydlící, ale také všichni zodpovědní, kteří se řešením problému zabývají. Ačkoliv se situace zčásti zlepšila, není stále ideální a v myslích mnohých – bydlících i zodpovědných – se problémy kolem teplé vody v bloku 98 stávají noční …

Datové schránky už nejsou pro funkcionáře SVJ strašákem

Pátek, 10.02.2023

Dnem 1. ledna 2023 nastala povinnost pro společenství vlastníků jednotek mít datové schránky. Nejde o výmysl Krušnohoru (jak by mohlo zaznít z úst kritiků družstva), ale o realizaci rozhodnutí státu. „Živnostníci a právnické osoby, které datovou schránku zatím nemají – například společenství vlastn…

Vodné a stočné vzrostlo jen o kapku, říká ředitel vodárenské společnosti

Čtvrtek, 09.02.2023

Loňský rok přinesl domácnostem obrovskou finanční zátěž v podobě enormního zdražení cen za elektřinu, plyn, potraviny a pohonné hmoty. Lidé proto v obavách očekávali příchod nového roku a s ním i nepříjemné překvapení v podobě velkého zdražení poplatků za vodné a stočné. K překvapení opravdu došlo …

Družstvo se ocitlo v začarovaném kruhu, říká k akcím protistrany František Ryba

Pátek, 27.01.2023

Od roku 2015 – letos to tedy bude již osmým rokem – je Stavební bytové družstvo Krušnohor propíráno jeho odpůrci na sociálních sítích a někteří z nich se dokonce pustili do otevřeného boje s ním prostřednictvím podávání podnětů na policii a u soudu. Jak jinak než bojem označit jejich činnost, která …

Teplo z Komořan dražší pouze o jednotky procent

Pátek, 27.01.2023

Dodavatel tepla nás příjemně překvapil Zvýšení ceny za dodávky tepla pro zákazníky Severočeské teplárenské Most-Komořany, tedy i pro naše družstevníky a vlastníky bytů, činí od Nového roku (1. ledna) pouze 4,8%. Společnost to oznámila na svých webových stránkách. Komořanská teplárna tak vychází z …

Zde jsou moje odpovědi, kováříčci!

Pátek, 27.01.2023

DEJME NA FRAK NEJASNOSTEM Mnoho kováříčků roznáší zaručené informace o družstvu a já jsem z nich zmatená. A tak se obracím přímo na kováře, ať mi odpoví na nejasnosti, které jsem slyšela: 1. Družstvo je prý v insolvenci, je to pravda?2. Družstvo prý má nějaké exekuce?3. Družstvo prý dluží miliony?…

Začátkem roku dostanou datové schránky také SVJ

Pátek, 27.01.2023

Živnostníci a právnické osoby, které datovou schránku zatím nemají – například společenství vlastníků jednotek (SVJ) – ji automaticky dostanou v prvním čtvrtletí roku 2023. Náklady na jejich zavedení vyčíslilo Ministerstvo vnitra ČR na 21 milionů korun. „S povinností, aby měly všechny právnické oso…

O čem jste jednali s panem ministrem?

Pátek, 27.01.2023

Odpovídá předseda svazu Jan Vysloužil Jedním z hlavních témat setkání s ministrem Ivanem Bartošem bylo dokončení transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2018 – 2022 o energetické účinnosti, konkrétně návrh novely zákona o službách. K tomuto návrhu má náš Svaz českých a moravských byto…

V družstevním bydlení vidím budoucnost a správnou cestu, říká ministr Ivan Bartoš

Pátek, 27.01.2023

Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj České republiky Ivan Bartoš a předseda Svazu českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil se setkali v Poslanecké sněmovně na pracovní schůzce. Požádali jsme pana ministra o krátký rozhovor na téma družstevního bydlení. …

Přejít na stránku: 13