NÍŽE UVEDENÉ USNESENÍ JE NA STRÁNKÁCH UMÍSTĚNO NA ZÁKLADĚ PŘÍKAZU SOUDU
V TOMTO USNESENÍ UVEDENÉM POD Č. IV.


č. j. 68 Cm 23/2022-165

Usnesení

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. Andreou Esterkovou jako samosoudcem v právní věci

navrhovatele:
Bc. Daniel Šimandl, narozený dne 5. 7. 1968
bytem Františka Malíka 994/6, 434 01 Most
zastoupený advokátem Mgr. Janem Pořízkem
sídlem Kováků 554/24, 150 00 Praha 5

za účasti:
Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257
sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most

o určení neplatnosti shromáždění delegátů, o návrhu na nařízení předběžného opatření takto:

 1. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno zdržet se používání stanov schválených usnesením shromáždění delegátů ze dne 30. prosince 2021.
 2. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno odstranit stanovy schválené usnesením shromáždění delegátů ze dne 30. prosince 2021 z internetových stránek www.sbdkrusnohor.cz.
 3. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se sídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno zdržet se šíření informací, že stanovy schválené usnesením shromáždění delegátů ze dne 30. prosince 2021 byly schváleny, byly přijaty, jsou platné nebo jsou účinné.
 4. Stavební bytové družstvo Krušnohor, IČO: 00043257, se ídlem Čsl. Armády 1766/84, 434 01 Most, je povinno umístit toto usnesení na úvodní stranu internetových stránek www.sbdkrusnohor.cz.

Odůvodnění:

 1. Navrhovatel, coby člen družstva Stavební bytové družstvo Krušnohor (dále jen družstvo) se návrhem doručeným podepsanému soudu dne 16. 2. 2022 domáhal vyslovení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů družstva konaného dne 30. 12. 2021. Svůj návrh odůvodnil tím, že shromáždění nebylo řádně svoláno, dle navrhovatele bylo svoláno v naprostém utajení. Z důvodu svého zájmu o práci v představenstvu oznámil dne 27. 12. 2021 svou kandidaturu do představenstva prostřednictvím datové schránky, na shromáždění však pozván nebyl. Družstvo tak porušilo právo navrhovatele – právo být volen. Zároveň navrhovatel poukázal na skutečnost, že na shromáždění bylo pozváno málo delegátů a dle jeho názoru tak bylo neusnášeníschopné.
 2. Následným podáním doručeným soudu dne 28. 2. 2022 navrhovatel navrhl vydání předběžného opatření popsaného ve výrokové části tohoto usnesení. Navrhovatel uvedl, resp. doplnil svá tvrzení uvedená v návrhu ve věci samé o tvrzení, že jedním z usnesení přijatých na shromáždění dne 30. 12. 2021 měly být schváleny zcela nové stanovy družstva, které navrhovatel označuje za nicotné s tím, že tyto stanovy navíc k 28. 2. 2022 pozbyly právní účinky. Zakladatelským právním jednáním družstva proto jsou a nikdy jím nepřestaly být předchozí stanovy z roku 2018. Navrhovatel uvedl, že v místnosti, kde se konalo shromáždění, nebyl přítomen notář, který by usnesení shormáždění delegátů o návrhu (nicotných) stanov osvědčil. Dne 28. 2. 2022 uplynulo 60 dnů od hlasování shromáždění delegátů o přijetí stanov. Protože do uvedeného dne nebyl a nemohl být sepsán notářský zápis osvědčující toto usnesení, stanovy pozbyly 28. 2. 2022 ve smyslu § 45 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) právních účinků. Navrhovatel dále uvedl, že dne 3. 3. 2022 by se mělo konat další jednání shromáždění delegátů. To má na programu přijetí volebního řádu pro volby členů představenstva a kontrolní komise a volebního řádu pro volby delegátů shromáždění delegátů, ten však odporuje účinným stanovám z roku 2018 především účelovým vytvořením volebních obvodů. Ve dnech 4. 3. 2022 - 3. 5. 2022 by se pak měl konat volby delegátů družstva. Pokud však bude družstvo používat (nicotné) stanovy, ať při konání voleb delegátů, nebo i v jiných případech, hrozí mu i jeho členům jasná újma.
 3. Podle § 102 odst. 1 o.s.ř. je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.
 4. Jistota 10 000 Kč (postačující k zajištění náhrady možné újmy) byla v den podání návrhu u podepsaného soudu složena, takže důvod pro odmítnutí návrhu podle § 75b odst. 2 o.s.ř. nebyl dán.
 5. Podle § 76 odst. 1 o.s.ř. předběžným opatřením může být účastníku uloženo zejména, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy (písm. d)) či aby něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel (písm. e)).
 6. Není-li návrh odmítnut z důvodu uvedeného v ustanovení § 75a nebo § 75b odst. 2 o.s.ř., předseda senátu nařídí usnesením předběžné opatření, jestliže bude prokázáno, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a jestliže budou alespoň osvědčeny skutečnosti, které jsou rozhodující pro uložení povinnosti předběžným opatřením (§ 75c odst. 1 o.s.ř.).
 7. Předběžné opatření je procesním prostředkem pro mimořádný zásah do práv a postavení účastníka. Před jeho případným nařízením musí být proto alespoň osvědčeny potřebné skutkové okolnosti, především tedy existence práva na straně žalobkyně nebo právního vztahu mezi účastníky řízení, naléhavost potřeby k zatímní úpravě. Přitom v rámci řízení o vydání předběžného opatření nelze posuzovat právní základ věci a předjímat rozhodnutí ve věci samé a tedy učinit závěr o hmotných právech a povinnostech účastníků.
 8. V daném případě podal navrhovatel návrh na nařízení předběžného opatření, neboť má za to, že je třeba zatímně upravit poměry mezi účastníky s tím, že je nutné zabránit aplikaci (nicotných) stanov ohrožujících jak práva navrhovatele, tak dalších členů družstva i družstva samotného s důrazem na skutečnost, že ve dnech 4. 3. 2022 - 3. 5. 2022 se mají konat volby delegátů družstva. Pokud by pak při těchto nebo i v jiných případech družstvo užívalo (nicotné) stanovy, hrozí družstvu i jeho členům jasná újma.
 9. Podepsaný soud dospěl k závěru, že je v daném případě s ohledem na znění navrhovaného předběžného opatření, jehož důsledky by se vztahovaly na značné množství osob (členů družstva) i chod družstva samotného, potřebné seznámit družstvo s navrhovaným předběžným opatřením. O uvedeném soud vyrozuměl navrhovatele a zároveň vyzval družstvo, aby se ve stanovené lhůtě k tomuto návrhu vyjádřilo a předložilo soudu notářský zápis osvědčující průběh napadeného shromáždění. Odkázal přitom na rozhodnutí Ústavního soudu, konkrétně nález Pl. ÚS16/09, který v bodu 23 uvedl, že "má-li být předběžným opatřením uložena povinnost, musí mít účastníci řízení možnost ve srovnatelném rozsahu uplatnit před soudem svá tvrzení i námitky ve vztahu k předmětnému návrhu, které se relevantním způsobem promítnou do úvahy soudu ve vztahu k posouzení důvodnosti návrhu." Podepsaný soud pak dále v uvedeném směru odkazuje i na rozhodnutí Ústavního soud z 1. 9. 2016, II. ÚS 1847/16 a zde uvedenou tezi, že: „ Jakkoliv je však dokazování při posuzování nezbytnosti nařízení předběžného opatření omezené, nic to nemění na skutečnosti, že je právem žalovaného vyplývajícím z čl. 38 odst. 2 Listiny, aby se vyjádřil ke skutečnostem uváděným druhou stranou, čemuž odpovídá i povinnost soudů poskytnout žalovanému prostor k přednesení jeho námitek a argumentů. Právo vyjádřit se k prováděným důkazům dle čl. 38 odst. 2 Listiny totiž negarantuje pouze možnost představení svého stanoviska k provedeným důkazům, ale obecně ke všem skutečnostem, tvrzením a úvahám, které jsou předneseny soudu. Takto jde o esenciální právo na slyšení argumentů každé strany a o zajištění příležitosti ovlivnit svými argumenty úvahu soudu, a to též u dílčích částí soudního řízení (k tomu srov. např. H. Baňouch in E. Wagnerová a kol. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. 797).“
 10. Družstvo na výzvu soudu ve stanovené lhůtě nereagovalo.
 11. Soud má za to, že potřeba zatímní úpravy poměrů účastníků byla v daném případě prokázána. Z (prostého) zápisu ze Shromáždění delegátů družstva konaného dne 30. 12. 2021 se podává, že na tomto byly mimo jiné schváleny „Navržené úpravy stanov družstva 2021 s platností od 30. 12. 2021“. Tyto schválené stanovy mimo jiné mění podstatným způsobem úpravu obvodů pro volbu delegátů či úpravu povahy „nebydlících“ členů družstva. Navrhovatel tedy osvědčil konání shromáždění, schválení (mimo jiné) usnesení o přijetí uvedených (upravených) stanov, dále bylo osvědčeno, že tak bylo učiněno v nepřítomnosti notáře. Navrhovatel také osvědčil plánované konání následného shromáždění delegátů dne 3. 3. 2022 a následné konání nových voleb delegátů dle napadených stanov. Předloženými listinami je tak osvědčeno, že družstvo jedná a činí právní úkony na podkladě stanov, které nebyly přijaty v souladu s právní úpravou (§ 659 ost. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech). Potřeba zatímní úpravy poměrů je tak prokázána a je na místě, neboť byl osvědčen navrhovatelem tvrzený postup družstva a nepříznivý stav z něj vyplývající.
 12. Soud tedy na základě uvedených důvodů dospěl k závěru, že byly osvědčeny skutečnosti rozhodné pro nařízení navrhovaného předběžného opatření.

Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného do 15 dnů od jeho doručení.

Ústí nad Labem 11. března 2022

JUDr. Andrea Esterková v. r. soudkyně

Zpět

Zajímavé články

Předsedové si z porad odnesli úkoly i informace pro jarní setkání s nájemníky

Středa, 20.03.2024

Několikrát zaplněná zasedačka v budově SBD Krušnohor v Mostě a aula Scholy Humanitas v Litvínově připomněly, že rok utekl jako voda a porady předsedů samospráv a předsedů společenství vlastníků s vedením družstva Krušnohor jsou opět tady. Tentokrát se odlišovaly od všech předchozích. Nepředsedal ji…

Prosíme: kvůli odpadu se na družstvo neobracejte!

Úterý, 06.02.2024

Zářijové zasedání mosteckého zastupitelstva rozhodlo o tom, že svoz komunálního odpadu bude v okresním a statutárním městě po 16 letech zpoplatněn. Svého času volební „trhák“ Sdružení Mostečané Mostu (SMM) byl počínaje 1. lednem 2024 umrtven. Obyvatelé Mostu jsou tak povinni platit za svoz komunáln…

Most jde ve šlépějích ostatních měst. Od letoška je zpoplatněn svoz odpadu

Úterý, 06.02.2024

Druhé největší město Ústeckého kraje a čtrnácté v republice „oživilo“ s platností od 1. ledna 2024 místní poplatek za svoz komunálního odpadu. O zavedení platby rozhodlo zářijové zasedání Zastupitelstva města Mostu hlasy většiny „zástupců lidu“. Zastupitelé v diskusi k projednávanému a z politickéh…

Odvzdušňování ústředního topení v domech nemusí představovat problém, říká odborník

Čtvrtek, 21.12.2023

Ústřední topení – udržovatel tepelné pohody v bytech nebo trapitel bydlících? Většina uživatelů bytů se jistě přikloní k názoru, že jsou s ústředním topením spokojeni. Jsou ale i takoví bydlící, kteří si stěžují. „Poměrně často se setkáváme s dotazy předsedů družstevních samospráv a společenství vl…

Nejvíc exekucí v Česku je v okrese Most

Středa, 18.10.2023

Exekucí v Česku přibylo. Letos v červenci, kdy byla publikována data, jich bylo zhruba o 48 600 víc než loni. Celkem se vede 4,08 milionu exekučních řízení. Dlužníků či dlužnic je však o 6 200 méně než minulý rok. Nějakou exekuci má 660 200 osob. Nejvyšší podíl obyvatel v exekuci byl loni podle Ex…

Osvědčí se v bloku 100 „nerozbitné“ dveře?

Středa, 18.10.2023

Blok 100 působí ve vědomí Mostečanů jako strašák špatného bydlení. Vzniklo po něm i lidové pojmenování Stovky, označující celou lokalitu podobně postižených domů podél dolní části třídy Budovatelů. Blok 100 ale mezi nimi vyniká. Podle předchozí předsedkyně SVJ 648 Růženy Kubíkové a nynější profesio…

Mají mít pejskaři vyšší nájem?

Středa, 26.07.2023

Na poradě předsedů padl dotaz a následně se rozvířila diskuse na téma: Bydlím v domě, kde je poměrně hodně pejskařů, kteří několikrát denně jezdí výtahem či svítí na chodbě. Mají za toto zvýšené užívání elektrické energie mít vyšší nájem. Spotřeba elektrické energie ve společných prostorách v domě …

Čím více vytřídíme, tím více ušetříme, upozorňuje město Most své obyvatele

Středa, 26.07.2023

Obsah upozornění je zvláště aktuální v souvislosti se zpřísněním zákona o odpadech. Ten totiž ukládá obcím povinnost nadále postupně snižovat vzniklé odpady, které jsou následně skládkovány. Cena za takový odpad se bude zvyšovat. Podle údajů z magistrátu byl v roce 2021 povolený limit vzniklého smě…

Na Výsluní a Liščím Vrchu začne zkušebně sběr bioodpadu z domácností bydlících

Středa, 26.07.2023

Město Most rozšíří oblast komunálního odpadu o další možnost svozu – konkrétně o sběr bioodpadu z domácností. Zatím zkušebně pro obyvatele dvou největších sídlišť – Výsluní (Šestistovky) a Liščí Vrch (Sedmistovky). Zaznělo to na společném jednání vedoucích pracovníků správy družstva, vedoucího odbo…

BIOODPAD - Pusťme se do toho

Středa, 26.07.2023

Kdeže jsou doby, kdy v ulicích měst stály jen běžné popelnice. Po čase je nahradily objemnější kontejnery na čtyřech kolečkách. Ty zcela původní byly černé a házelo se do nich všechno možné. Dnes se tomu odborně i laicky říká směsný odpad. Po čase se po boku černých kontejnerů postupně objevili jej…

Kontrola kvality vody tekoucí z našich kohoutků bude ještě přísnější

Čtvrtek, 29.06.2023

ZAZNAMENALI JSME Jsou to dva tři roky, co mnozí funkcionáři z výborů SA a domovních výborů SVJ kritizovali vedení družstva za to, že to s prevencí vůči výskytu legionelly ve vodě dodávané do domů a bytů přehánějí. Podobně na tom byla i redakce zpravodaje Krušnohor, kterou čtenáři nařkli ze šíření s…

Zvolte si v SVJ statutární orgán, družstvu se tím uleví

Čtvrtek, 29.06.2023

V posledních týdnech se objevují zprávy dezinformátorů o tom, že družstvo brání společenstvím vlastníků jednotek (SVJ), aby si zvolily svůj statutární orgán. (Děje se tak zvláště na fejkové – falešné – stránce na sociálních sítích, která se tváří jako „krušnohorská“ a pro větší „autenticitu“ zneužív…

Chcete mít fotovoltaiku v domě? Nejčastější otázky a odpovědi k ní

Čtvrtek, 29.06.2023

KONZULTACE S TIÚ Ve sdělovacích prostředcích je publikována spousta informací, týkajících se instalace fotovoltaických panelů – a nám to proto nedalo, abychom se o ně nezajímali. A zvolili jsme zdroj, který považujeme za naprosto seriózní. Je jím materiál publikovaný v celostátním časopise Bytová d…

Jak je to s předžalobními výzvami

Pátek, 09.06.2023

Nebýt sociálních sítí, zvláště těch k nám nepřátelských, tak se snad ani nedozvíme, co se v družstvu děje. Nyní aktuálně běží zvěst o předžalobních výzvách vůči družstevníkům-vlastníkům. Pro čtenáře našeho zpravodaje nejde o novinku, protože jsme o záležitosti nejednou podrobně informovali, ale přec…

Přejít na stránku: 1345