Zpráva kontrolní komise SBD Krušnohor Most
na shromáždění delegátů
dne 24. června 2003

Vážené delegátky, delegáti, hosté.

          Kontrolní komise v období od 25.června 2002 do dnešního dne pracovala podle plánu práce. Během této doby došlo ke změnám ve složení členů kontrolní komise. Z funkce člena kontrolní komise odstoupila Ing. Smrčková, která měla na starosti úsek ekonomiky družstva. Její práce se musela rozdělit mezi členy kontrolní komise. V souladu se stanovami družstva kontrolní komise vyzvala posledního náhradníka k zapojení do práce v kontrolní komisi. Na jednání byl přizván p.Král. Zde vysvětlil své důvody a práci člena v kontrolní komisi nepřijal. 
          V součastné době není žádný náhradník, proto Vám bude předložen návrh na volbu doplnění členů kontrolní komise a náhradníků. Je důležité, aby tato volba proběhla, a tím nedošlo ke snížení a zajištění kontrolního mechanizmu v rámci našeho družstva. 
          Z důvodů změny volebního řádu, který zde budete schvalovat, rezignoval na funkci člena kontrolní komise p.Pešek. Zároveň opět kandiduje na volbu orgánu kontrolní komise SBD Krušnohor, aby byl dodržen princip získaných nad 50% hlasů delegátů SD. Tento rozpor stanov s volebním řádem byl řešen společně s představenstvem družstva a změna je Vám delegátům předložena ke schválení.


Rozsah práce kontrolní komise

Ve své činnosti se kontrolní komise řídila plánem zaměřeným na problematiku v oblasti ekonomické, technické a organizační.

Kontrolní komise se schází pravidelně 1 x měsíčně. V případě potřeby byla mimořádná jednání. 

V oblasti ekonomické se kontrolní činnost zaměřila na:

Na úseku technickém byla věnována pozornost na:


V organizačních záležitostech bylo projednáno:

Zápisy z jednání kontrolní komise a návrhů řešení z provedených kontrol byla předkládána k projednání do představenstva družstva.

Na úseku ekonomickém kontrolu zajišťovali předseda kontrolní komise za spolupráce s p. Veselým. Problematika byla konzultována s odborníky z oblasti ekonomické. 
Na úseku technickém kontrolu zajišťovali p. Pešek a p. Černík
Na úseku organizačních záležitostí kontrolu zajišťovali p. Vajshajtl a Mgr. Němečková
Z důvodu pevných pravidel pro vyřizování byla přijatá směrnice č. 17. Je to oblast, která stále vlastní práci kontrolní komise velmi ztěžuje. Stěžovatelé bez znalosti právního řádu si stěžují na vše. Od sousedských vztahů až po napadání, bez znalosti věci, jak mají svoji stížnost řešit. Toto se týká hlavně SV, které mají své výbory, členskou schůzi. Vlastnické vztahy dané k bytové jednotce je proto nutné řešit občansko právní cestou, případně soudní cestou. Ne prostřednictvím kontrolního orgánu SBD. Zde by měl hlavně výbor SV působit na své členy v oblasti informatiky a pomáhat jim při řešení mezilidských vztahů. Toto nepřísluší kontrolní komisi. Přesto jsme nuceni na takovéto podněty reagovat a písemně sdělujeme stěžovateli, kam se má obrátit, kde jsou nástroje k řešení v případě mezilidských vtahů. Nástroje jak případná pochybení řešit u SA, jsou dané stanovami družstva a domovním řádem. Kontrolní komise žádá delegáty uložit do usnesení SD zapojení člena kontrolní komise do komise pro vyřizování stížností.
Toto nás neustále připravuje o čas, který potřebujeme pro kontrolu činnosti práce volených orgánů a správy družstva k naplnění schváleného plánu práce kontrolní komise.
Kontrolní komise má součastně své zastoupení v komisi pro CIS. Spolupracuje na změnách návrhů k přijatým směrnicím, k volebnímu řádu, na přípravě voleb, na kontrole přípravy a průběhu SD. Přes různé názory, jsou po dohodě ze strany PD a kontrolní komise v souladu s platnými stanovami a zákony přijatá opatření, které jsou ku prospěchu členů družstva SBD Krušnohor.

Hlavní zaměření kontrol je na: 

Důležité je, že výsledek těchto kontrol přispěl k odstranění zjištěných nedostatků. Souhrn všech přijatých usnesení k provedení kontrol je přílohou dnešní zprávy kontrolní komise.

Vážení delegáti, na základě zjištěných skutečností a po zhodnocení všech podkladů kontrolní komise SBD Krušnohor může konstatovat, že roční účetní závěrka SBD Krušnohor k 31.12.2002 má předepsané náležitosti, je sestavena podle platných předpisů na základě průkazného, správného a úplného účetnictví, které není v rozporu se zákonnými předpisy a stanovami družstva a proto, doporučuje dnešnímu shromáždění delegátů SBD Krušnohor schválit: 

  1. řádnou účetní závěrku SBD Krušnohor za rok 2002
  2. rozdělení hospodářského výsledku za rok 2002 dle předloženého písemného návrhu
  3. kontrolní komise žádá uložit do usnesení SD otisknout přílohy ve zpravodaji družstva

Jiří MERTLÍK
předseda kontrolní komise SBD Krušnohor


SOUHRN, VÝBĚR ULOŽENÝCH KONTROL
OD POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ
SD SBDK Z 24. 6. 2002


Usnesení č. 97/02


Usnesení č. 98/02


Usnesení č. 99/02


Usnesení č. 100/02


Usnesení č. 116/02


Usnesení č. 117/02


Usnesení č. 118/02


Usnesení č. 119/02


Usnesení č. 133/02


Usnesení č. 133/02


Usnesení č. 148/02


Usnesení č. 149/02


Usnesení č. 160/02


Usnesení č. 161/02


Usnesení č. 162/02


Usnesení č. 172/02


Usnesení č. 175/02


Usnesení č. 09/03


Usnesení č. 11/03


Usnesení č. 12/03


Usnesení č. 21/03


Usnesení č. 22/03


Usnesení č. 23/03


Usnesení č.24/03


Usnesení č. 37/03


Usnesení č. 38/03


Usnesení č. 39/03


Usnesení č. 51/03


Usnesení č. 52/03

Na jednání kontrolní komise byl přizván p. Král , náhradník do kontrolní komise. Byl seznámen s návrhem jeho kooptace za člena kontrolní komise, které bude provedeno na SD změnou volebního řádu a novou volbou náhradníků do kontrolní komise. Na jednání p. Král odmítnul kandidaturu za člena kontrolní komise z důvodu jak zaneprázdnění tak zdravotních. 


Usnesení č. 53/03


Usnesení č. 66/03

Zpracoval ze zápisů kontrolní komise pro jednání SD dne 24. 6. 2003
Jiří MERLÍK
předseda kontrolní komise SBD Krušnohor Most

(Zpráva neprošla jazykovou úpravou redakce zpravodaje.)