TELEVIZE: Intercable CZ, nebo STA?

Provozovatel kabelové sítě v Mostě - Intercable CZ - v posledních letech neustále zdražuje své služby. Využívá (zneužívá?) tak svoje monopolní postavení na místním trhu. Ke zdražování přistupuje bez ohledu na skutečný meziroční nárůst inflace. Intercable CZ dokonce nemá ani snahu se dohodnout se svými zákazníky. Ceny prostě už jen oznamuje. Zákazník je pro ni vzduch. Na připomínky našeho družstva nebere jmenovaná společnost žádný zřetel. Ptáte se, jak řešit současný neuspokojivý stav v přístupu společnosti ke Krušnohoru?

JAK VYZRÁT NA ZDRAŽOVÁNÍ

Odpověď je jednoduchá: Vytvořením konkurence! Takovou konkurencí se může stát návrat k původním společným televizním anténám (STA). Může se jí stát i zřizování televizních kabelových rozvodů. Varianty řešení jsou v rukách jednotlivých samospráv nebo společenství vlastníků. Vždyť jde o peníze bydlících v domech!
V současné době jsou STA vybudovány na čtyřech domovních blocích, další čtyři bloky se k instalaci STA připravují. V přípravách je také první propojení mezi dvěma bloky, což představuje převedení současného STA na televizní kabelový rozvod. Ve dvou objektech přijímají čtyři, v dalších dvou jedenáct televizních programů.

LEGISLATIVA

Problematiku šíření televizních a rádiových signálů řeší tři hlavní zákony. Prvním je zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů a generální licence ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení. Druhým je zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. Třetím je zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

 STA

Z výše uvedených zákonů vyplývá, že pro SBDK je nejjednodušší budování STA. Ty musejí splňovat technické parametry dvou norem - ČSN 36 7211 a ČSN EN 50083, ale i podmínku připojení maximálně jednoho sta účastníků s přijímači podléhajícími oznamovací povinnosti s výjimkou toho, že tento počet lze překročit, pokud účastníci společného příjmu jsou umístěni v jedné budově nebo komplexu budov k sobě prostorově nebo funkčně přináležejících, jestliže přenos signálu je veden tak, že nepřekračuje pozemní komunikaci a pokud tento společný příjem není obchodně využíván. Za těchto podmínek není nutné přihlásit se k registraci u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) a není nutné žádat o licenci na televizní a rozhlasové vysílání.

ROZVODY

Další možností SBDK je vybudovat televizní kabelové rozvody. Ty však přinášejí povinnost registrace a licenčního řízení. Výhodou televizních kabelových rozvodů je možnost připojení více objektů k jedné přijímací stanici (tím dojde ke snížení nákladů na jednu bytovou jednotku). V tomto případě ale mohou vzniknout potíže s propojením jednotlivých objektů (stavební řízení). Na prvním kabelovém televizním rozvodu tohoto druhu v současnosti pracujeme.

AUTORSKÝ ZÁKON

Nesmíme zapomenout, že se nevyhneme povinnosti vyplývající z autorského zákona (§ 22). Ten definuje přenos rozhlasového nebo televizního vysílání jako zpřístupňování díla současným, úplným a nezměněným přenosem vysílání díla rozhlasem nebo televizí bezdrátově nebo po drátě, uskutečňuje-li je jiná osoba než poskytovatel takového vysílání. Na základě znění § 22 a dalších paragrafů bude nutné uzavřít smlouvu s kolektivním správcem autorských práv souvisejících s přenosem televizních a rozhlasových signálů a platit předepsaný poplatek.

ZPŮSOBY ŘEŠENÍ

STA je možné v současné době realizovat několika způsoby. Lze je rozdělit na dvě části: 1) anténní systém se zesilovačem, 2) distribuční systém televizních a rozhlasových signálů k jednotlivým uživatelům.
V případě anténního systému můžeme řešit příjem levněji příjmem českých programů z pozemních vysílačů nebo digitálně z družic, což je kvalitnější, ale dražší. Co nejblíže k anténám musíme umístit zesilovače, což představuje jejich umístění na chodbě objektu. V některých objektech je problém řešitelný umístěním souprav do komor nebo do výtahových strojoven, pokud jsou umístěny na střeše. Nejčastěji nabízený je systém ALCAD, dále SPAUN electronic a GRUNDING. 
Distribuční systém lze realizovat dvěma způsoby. První je pomocí koaxiálních kabelů. V objektech, v nichž je realizován CIS za pomocí již položeného kabelu a TV HUBu. Výhodou přenosu přes CIS je to, že v domech, kde je realizován, není nutné znovu budovat další rozvod. Nevýhodou je horní frekvenční omezení pro současný způsob vysílání. Nyní se připravuje odzkoušení nových TV HUBů, u nichž podle vyjádření dodavatele již není frekvenční omezení.
Většina nabídek je o realizaci přenosu tak, že po příjmu je signál zpracováván v zesilovačích a upravován pro sloučení. Po sloučení všech kanálů v jeden signál se pustí do rozvodu, z něhož je již signál přijímán televizory. Zajímavé je řešení původem od firmy SPAUN - do rozvodu pouští upravené pouze signály ČT1, ČT2, Novy a Primy, které lze přijímat přímo televizorem. Pro satelitní programy je nutné zakoupit satelitní receiver pro příjem satelitní mezifrekvence a naladění požadovaných kanálů, k dispozici jsou všechny programy na sledovaném satelitu. U této varianty požaduje SBDK od dodávající organizace garance, že řešení neodporuje výše uvedeným zákonům a že případné sankce z tohoto řešení plynoucí nám dodavatel uhradí. Doposud dodávající organizace od tohoto řešení odstoupily, v jednání je poslední nabídka tohoto řešení.

KOLIK ZA TO

Cena anténního systému a zesilovací soupravy pro čtyři české programy a VKV pásmo při příjmu z pozemních stanic se pohybuje do 60 000 Kč. Rozvod koaxiálních kabelů s bytovou zásuvkou do 1300Kč/byt. Anténní souprava a zesilovací souprava pro analogové satelitní programy - základní souprava pro jeden kanál 30 000Kč, pro každý další kanál zhruba 9000 Kč. Anténní souprava a zesilovací souprava pro digitální příjem nebo stanici "O" pro jeden kanál do 45 000 Kč. TV HUB (zařízení umožňující přenos vysílání přes rozvod CIS) stojí přibližně 1500Kč/byt. Ceny zesilovacích souprav pro placené digitální satelitní programy se speciálními kartami se pohybují pro jeden kanál ve výši asi 65 000 Kč.

MĚSÍČNÍ PLATBY

Platby za takto poskytované televizní programy jsou na úvaze samosprávy nebo společenství vlastníků, pokud jsou přijímány pouze neplacené televizní stanice. Ze současných zkušeností vyplývá, že je zapotřebí provést jednou do roka kompletní kontrolu přijímacího zařízení (revizi) a jednou do roka kontrolu nastavení televizních kanálů. Lze doporučit cenu kolem 30Kč/byt/měsíc. Jestliže se podaří zajistit placené programy (projednávány jsou v současné době tři), bude se muset počítat s platbou vyšší o cenu placených programů, o činnost správce smluv a činnost servisní organizace. Tyto činnosti vyplývají ze smluv s dodávajícími organizacemi televizních programů. Kalkulace ceny za současných znalostí vychází na zhruba 145Kč/byt/měsíc, za provoz a údržbu systému, výše uvedené činnosti a platby za programy pro deset neplacených programů a pět placených programů. Pro srovnání: nová cena omezené nabídky firmy Intergable CZ činí 119 Kč (4 programy).

ROZHODUJME UVÁŽLIVĚ

Při rozhodování o tom, zda zřídit nebo nezřídit STA, si neklaďme podmínku nahradit současného dodavatele. Zřizujme STA jako konkurenční lacinější variantu dodávky televizního signálu, ale ponechme zároveň možnost sledovat širší nabídku společnosti Intercable CZ.

Ing. Jiří KORANDA
člen představenstva